Coronapolitiek

Normaal gesproken willen wij allemaal onze eigen politieke kleur laten zien. Dat is toch de kracht van de politiek? In deze tijd is dat anders. Veel gemeente-activiteiten gaan niet door of worden uitgesteld. De politiek ligt grotendeels stil om een snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Digitaal
Het college houdt de gemeenteraad goed op de hoogte. Gemeenteraadsleden en het college staan voortdurend digitaal met elkaar in contact. Samen overleggen wij over maatregelen om de gevolgen voor ondernemers, ouderen, zorgverleners en ieder ander zoveel als mogelijk te beperken. Wij zien de resultaten van die overleggen terug in de communicatie van de gemeente Houten en dat stelt ons gerust.

Bewondering
Wij hebben grote bewondering voor alle initiatieven die nu in Houten worden opgezet. Er wordt voor anderen contactloos gekookt, boodschappen gedaan, beschermingsmateriaal wordt verzameld en ook de verveling wordt bestreden door talloze initiatieven. Het laat de veerkracht van Houten zien. Voor veel ondernemers en hun medewerkers in Houten zijn dit zware tijden. Ondanks de aangekondigde landelijke regelingen staan veel bedrijven onder druk. Bij veel restaurants kunnen wij nu afhalen of er wordt bezorgd, ook winkels en reparaties gaan op afstand. Grote klasse!

RIVM
Wij zien daarnaast veel zorgen van inwoners. Mag je nog sporten? Moet je je kind nog buiten laten spelen? De markt, mag dat nog?
Wij vinden dat iedereen zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding te helpen voorkomen. Dan kunnen we nog buiten hardlopen, wandelen en dan kunnen we nog naar de markt. Gebruik daarom het gezond verstand, houd anderhalve meter afstand, zoek elkaar niet onnodig op, help elkaar en heb respect voor elkaar.

Dilemma
Juist in deze tijd moet de gemeente keuzes maken. Een aantal van die keuzes mag het college niet alleen maken. Deze keuzes zijn goed voor Houtense inwoners en bedrijven. De gemeenteraad heeft daarom zelfs nu nog de wettelijke verplichting om fysiek bij elkaar te komen.
Ben je er niet bij, dan kun je ook niet meebeslissen. De landelijke overheid heeft aangekondigd deze wet te willen veranderen. Wij hopen dat dit snel gebeurt. Zolang die wet nog niet veranderd is, kiezen wij er in uitzonderlijke gevallen voor om onze kiezers te vertegenwoordigen in de raadzaal. Er zijn manieren om dit binnen de richtlijnen van de RIVM te laten plaatsvinden en zullen ons daar in elk geval aan houden.

Wij wensen u allemaal een goede gezondheid en veel sterkte in de komende weken.
Bijzondere dank en gedachten gaan uit naar de vitale beroepen die ons land draaiende houden. Bedankt!
Het beste wat wij voor u kunnen doen: de democratische controle zoveel als mogelijk op afstand organiseren en thuis blijven.

Fractie Houten Anders!   

Meer informatie

Raadspraat: ‘Gemakkelijk?’

Raadspraat: ‘Gemakkelijk?’

Raads- en commissieleden hebben naast hun vrijwillige politieke functie, vaak een betaalde baan. Zo word ik betaald om pubers na te laten denken over hoe de samenleving in grote lijnen zou moeten werken: onze pluriforme samenleving, verzorgingsstaat, rechtsstaat en onze parlementaire democratie. Bovendien discussiëren we in de klas over dilemma’s uit het nieuws.

In dit bevrijdingsjaar herinneren we ons dat politieke desinteresse of het geloof in gemakkelijke oplossingen van grote leiders, grote gevolgen kunnen hebben. Leerlingen kunnen mij dan ook niet gelukkiger maken, als zij mij vertellen lid te willen worden van een politieke partij of meewerken aan een project in de wijk.

Als commissielid ontmoet ik mensen die niet weten wat een gemeente mag, kan of wat er gebeurt. De gemakkelijke oplossingen buitelen op sociale media over elkaar heen. Sommige politici doen mee aan dat gemak. Zij voeden die ideeën, om later vast te stellen dat ‘het volk’ ontevreden is.

Nu ik twee jaar actief ben in de gemeentepolitiek kan ik zeggen: het is niet gemakkelijk. Er zijn landelijke plannen; provinciale kaders; regionale afspraken; meerjarige beleidsprogramma’s; de krappe financiële situatie van onze gemeente; de dagelijkse beslommeringen en menselijke fouten.

Vervolgens kijk ik weer naar mijn lessen maatschappijleer. De simpele theorie leg ik naast de complexe praktijk. Raads- en commissieleden zijn bijna elke maandag- en dinsdagavond in het gemeentehuis om de plannen te begrijpen, de wethouder te bevragen. Tussendoor zoeken zij een meerderheid voor hun idealen. De rest van de week zijn ze actief op sociale media, in de wijken, op werkbezoek en gaan zij naar hun eigen betaalde baan. Leuk toch?

Zeker! En we moeten beter uitleggen wat we doen.

Axel Eerdman,
Commissielid HA!

Zie ook ‘t Groentje

Programma Sociaal Domein – 10 maart 2020

De koppen van het AD en het Groentje spreken over een wethouder die het zwaar had of een wethouder die het chagrijn oogstte. Hoewel het vast niet het meest gelukkige moment van Jana Smith (CU) was, is het een negatieve kijk op wat er gisterenavond is gebeurd. Het gaat niet om de wethouder, het gaat over de gemeenteraad en het gaat om Houten. Een veel betere kop zou zijn: Hoera! De gemeenteraad in Houten heeft haar werk gedaan!

Een gemeenteraad heeft namelijk de taak om kaders te stellen: wat willen we bereiken, op welke manier en hoeveel mag dat kosten? Het Programma Sociale Koers is juist zo’n document waar de gemeenteraad haar kaders stelt voor het gemeentelijk sociaal beleid. Gelukkig heeft de gemeenteraad aangegeven dit belangrijke plan vol goede bedoelingen nogmaals te willen bespreken in de raad. Uiteraard wordt het plan dan aangevuld met een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes; meerjarendoelstellingen en concrete effectindicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen; beschikbaar budget voor de doelstellingen. Dat is geen verlies voor de wethouder, maar een kans voor Houten.

Vanwege de onduidelijkheden, kon Houten Anders! het in de raad kort houden. Het plan was nog niet af. Wij hebben het daar verder bij gelaten, want alles was tegen die tijd al gezegd. Wij kijken uit naar het inhoudelijke debat over het plan als het écht af is. Wij zullen er dan op letten, dat het plan voldoende ambitie uitspreekt. 

Hieronder leest u het statement dat Wayne aan het eind van de avond maakte:

Beste inwoners van Houten, Geachte leden van de raad,

Houten is een gemeenschap met een sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Houtenaren mogen er op rekenen dat dit altijd goed geregeld is. In Houten staan veel mensen vrijwillig voor elkaar klaar. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Voor Houten Anders! is dit het bewijs dat er veel goed gaat. Toch blijft het onduidelijk wat ons vertrekpunt is aan de start van deze koers. Vanavond spreken wij over het programma Sociale Koers, dat kaders voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein vaststelt.

Het is goed dat dit programma met haar leidende principes meer duidelijkheid wil geven aan zorgaanbieders en het Sociaal Team en wij willen u dan ook een compliment maken: Er ligt een goede basis, MAAR… het is nog niet af. Dat maken wij op uit hoe dit debat gevoerd is en het grote aantal moties en amendementen dat vanavond al is ingediend. Zij roepen in grote lijnen allemaal op om te komen met duidelijke kaders, een probleemanalyse, concrete doelstellingen, afwegingskaders, meer controle vanuit de raad en een beter raadsvoorstel. Wij houden het daarom kort. We willen van u weten hoe u er voor gaat zorgen dat deze raad gezamenlijk dezelfde sociale koers gaat varen?

Hieronder de URL’s naar de stukken van de raadsvergadering van 10 maart 2020:

Raadsagenda met stukken

Videoverslag

Energieplan 2020 – 2025

Op dinsdag 11 februari sprak de gemeenteraad zich uit over het Energieplan 2020-2025. Verschillende inwonersinitiatieven en Houtense organisaties hebben actief mee mogen schrijven aan de plannen. Door deze samenwerking is het Wethouder de Groot gelukt om een Houtens plan te schrijven. Het plan is nog niet af. Elk jaar zullen de plannen worden bijgesteld in overleg met inwonersinitiatieven en organisaties. Inwoners blijven zo betrokken bij de energietransitie. Het is belangrijk dat de gemeenteraad daarom goed geïnformeerd blijft over de resultaten van de plannen en het verloop van de samenwerking. De kosten van de plannen waren ook onderdeel van de discussie en voor ITH een belangrijke reden om tegen te zijn. Houten Anders! vindt juist dat de aanpak van de wethouder alle ruimte moet krijgen om Houtense oplossingen samen met inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Landelijke doelstellingen moeten immers worden gehaald en energie wordt steeds duurder. Slimme investeringen in samenspraak met inwoners brengen Houten veel verder dan een stem tegen. Het Energieplan werd met een ruime meerderheid van de stemmen (23 van 27) aangenomen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Energieplan op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt het Energieplan 2020-2025. Naast Klimaat en Wonen is Energie de prioriteit van deze raadsperiode. Het energieplan moet leiden tot een energieneutraal Houten in 2040.

Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie duurzaam produceren als we verbruiken. Dat kan door energie te produceren via zon, wind, aardwarmte en wellicht met andere technieken. Daarnaast valt heel veel te winnen door minder energie te verbruiken. Dat kan door isolatie, slimme verlichting, slimmer verbruik en toepassing van veel grote en kleinere technieken.

Er zijn 4 grote groepen van energieverbruikers in Houten: Bedrijven, huishoudens, mobiliteit en landbouw. Het energieplan beperkt zich wat ons betreft nog teveel tot de huishoudens. We zien in elk van deze groepen initiatieven van Houtenaren. Deze initiatieven moeten we aanmoedigen. Dit is tenslotte de ultieme vorm van participatie en al op verschillende plaatsen in Houten zeer succesvol geweest. Via het aanjaagteam kunnen we de activiteiten van deze meer dan 100 vrijwilligers helpen organiseren en professionaliseren.

Wij roepen het college op om druk op provincie en rijk uit te oefenen voor flexibelere regelgeving omtrent energie. Wij zien graag dat nieuwbouwprojecten meer energie gaan opleveren dan verbruiken – dat is dus nog een flinke stap verder dan nul op de meter. Elke extra vierkante meter zonnepaneel helpt mee de doelstellingen te halen, maar met de huidige regelgeving is het oninteressant om meer energie op te wekken dan je zelf nodig hebt. Daar moet iets op verzonnen worden!

Ook vragen wij het college om altijd het belang van de inwoners in acht te nemen. Ondanks de enorme inspanning die gepleegd moet worden door ons allemaal, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in financiële problemen te brengen door gedwongen aanpassingen aan woningen ten behoeve van de energietransitie.

Denk hierbij aan het voorkomen van energiearmoede; hoe maken wij energie betaalbaar voor mensen met een kleine beurs? Wij zien hier een duidelijke link met de prestatieafspraken met Viveste. Ook oudere sociale huurwoningen in Houten moeten goed geïsoleerd worden. Dit jaar maakt Viveste plannen voor labels D tot en met G. We vragen de wethouder een toezegging om de ambitie te uiten dat in 2025 er geen huurwoningen meer zijn met label C of lager en die vast te leggen in de prestatieafspraken.

Het meest belangrijke voor een lange termijn plan is de communicatie vanuit de overheid. Hoe houden we inwoners en bedrijven betrokken om mee te doen in de transitie? Hoe laten we huurders weten wat hun rechten zijn als zij hun woning zelf willen laten verduurzamen? Hoe leggen we simpel en duidelijk uit wat iemand zelf kan en vooral mag doen? De regelgeving moet kraakhelder zijn en daar zullen we het college aan blijven herinneren. Afsluitend nog één vraag aan de wethouder: hoe vieren we successen als subdoelstellingen zijn behaald?

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het energieplan dat voor ons ligt. Een goed begin is het halve werk. Dat wij instemmen mag duidelijk zijn, we kunnen niet anders dan dit plan toejuichen.

Laten vol energie werken aan de energietransitie.

Houten Anders! stemde VOOR het Energieplan 2020 – 2025

  • VOOR de motie evaluatie jaarplannen.
  • TEGEN de motie financiële raming.

 

Meer informatie: 

Klik hier voor het energieplan, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Prestatieafspraken 2020 (Viveste, gemeente, HAR Houten) 

De auto wassen op straat… mag dat?

Waar blijft het water en het sop, als u de auto wast op straat? Wist u dat veel putten op straat het water afvoeren naar de sloot en niet naar de rioolzuivering? Op dinsdag 10 december debatteerde de raad kort over het Water en Rioleringsplan 2020-2023. We konden het kort houden, omdat de plannen goed in elkaar zitten. Wij maakten ons sterk voor een goede communicatie over de plannen en situatie in de wijken, zodat alle Houtenaren en Houtenezen weten hoe we in Houten met ons riool en de waterafvoer omgaan. De toezegging van de wethouder om inwoners te informeren over de plannen en het autowassen op straat kon op veel steun van andere partijen rekenen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Water- en Rioleringsplan op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, leden van de raad, inwoners van Houten en andere belangstellenden.

Nederland is een land van water en bekend om zijn eeuwenlange strijd tegen het water. Ook in Houten moeten we ons best doen om droge voeten te houden. Het Water- en Rioleringsplan dat voor ons ligt, bevat goede stappen hiertoe en zet de juiste prioriteiten. We zijn tevreden met de inhoud van het plan, ondanks de hoge kosten. Complimenten voor de ambtenaren die aan dit plan hebben gewerkt.

Wij maken ons zorgen over de wijze waarop mensen geïnformeerd zijn over dit plan en de waterkwaliteit. Nog steeds zien we mensen hun auto wassen op straat, waar het vieze water via de put in de sloten loopt. Wij zijn dankbaar voor de toezegging dat hier nog extra over gecommuniceerd zal worden.

We zijn geschrokken van de forse stijging van de rioolheffing over de komende jaren. We zien deze stijging als noodzakelijk en verklaarbaar. Toch is een stijging van 27% veel geld. Gelukkig heeft de wethouder zich voorgenomen de kostenstijging helder uit te leggen aan Houten. Wij rekenen erop dat in de communicatie duidelijk wordt waar de stijging vandaan komt en waar het geld voor gebruikt wordt. Een heldere communicatie kan inwoners motiveren om mee te denken en mee te helpen onderdelen van het plan uit te voeren.

Mede op verzoek van Houten Anders! is dit raadsvoorstel naar de debatraad gebracht. Wij vinden het niet ideaal om een bijpraatavond te hebben op dezelfde avond van de RTG. Een correcte voorbereiding wordt dan lastig, vandaar ons verzoek tot een debat. Uiteindelijk zijn we zeer tevreden met de toezeggingen van de wethouder naar aanleiding van de RTG en kunnen wij ons vinden in het raadsvoorstel.

In de loop van 2020 worden de eerste projecten volgens deze plannen uitgevoerd. Alle documenten, het debat en andere onderwerpen die dinsdag 10 december 2019 op de agenda stonden, zijn online terug te vinden.

Het debat terugkijken? Klik hier.

De documenten lezen? Klik hier.

Begroting 2020

De gemeenteraad sprak op 29 oktober 2019 over de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020, ofwel onze begroting. Het Rijk geeft minder geld uit en daarom krijgt de gemeente automatisch minder geld. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten die de gemeente heeft voor de WMO en de Jeugdzorg. Kortom, er moet ook heel veel worden bezuinigd, terwijl het economisch goed gaat. Een zeer ongelukkige situatie. En als je minder geld te besteden hebt, dan stel je je ambities bij… toch? Nee, dit college niet. We wordt er op de jeugdzorg, WMO en het groenbeheer bezuinigd. Houten Anders! zou het passend hebben gevonden als het college ook een deel van haar eigen ambities zou hebben bijgesteld en stemt daarom tegen deze begroting. Wel hebben wij een aantal moties en amendementen gesteund.

Onze bijdrage in het debat:

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Ook dit jaar is er weer een stap gezet in het transparant maken van onze begroting voor onze inwoners. HA! Wil een compliment geven aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een lang gekoesterde wens van HA! Om onze begroting begrijpelijk en transparant richting onze inwoners te communiceren. Er zijn zeker nog verbetermogelijkheden in de leesbaarheid van onze begroting. Wij roepen het college op om niet te stoppen met het verbeteren van de leesbaarheid.

Ten aanzien van de begroting is HA! minder positief. Het college is er in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Echter hiervoor is een ‘greep’ uit de beklemde reserves nodig (BTW compensatiefonds). Ook zijn er stevige bezuinigingen ingeboekt op het sociaal domein. Daarnaast zijn er nog andere bezuinigingsvoorstellen waaronder minder storten in de BOR.

Wij zien risico’s in deze voorstellen.

Worden de bezuinigingen wel behaald? Gaat dit ten koste van de beschikbaarheid van de zorg? Gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geleverde zorg?

Dat zijn voor HA! de echt relevante vragen. Het mag niet zo zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de zorgvraag van onze inwoners. Dat is voor HA! een belangrijke speerpunt.

Het is nu onvoldoende duidelijk of het college dit kan waarmaken.

Een aantal jaar geleden is er extra gestort in de BOR, er waren onvoldoende middelen. Lopen we dit risico straks weer? Dan is deze bezuiniging een lege huls. Het lijkt er in ieder geval op dat het college een voorsprong neemt op de discussie over het beeldkwaliteitsniveau, met minder geld kan dat zeker niet omhoog. Dat is een ambitie die HA! Op z’n minst wil kunnen bespreken bij het vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan.

HA! kan de keuzes van dit college helaas niet steunen.

Het zijn helaas financieel moeilijke tijden. Dat vraagt om een meer fundamentele discussie over onze uitgaven. Daarbij horen ook de uitgaven in het kader van de ambitie van dit college. Helaas heeft het college deze vooraf buiten de mogelijke bezuinigingen gehouden.

Wij zullen derhalve tegen deze begroting stemmen.

Wij steunden de volgende moties en amendementen met betrekking tot de begroting:

[deze info volgt nog]

 

Fort Honswijk 2.0

Houten Anders! is altijd kritisch geweest op de plannen rondom Fort Honswijk. Wij hebben nooit een geheim gemaakt van onze bedenkingen. Des te meer zijn we opgelucht, dat dit project nu een kans van slagen heeft, dankzij een goed gevolgd participatieproces. Het lijkt hierdoor tóch goed te komen. We blijven kritisch…, maar stemmen voor het plan dat er nu ligt.

Onze bijdrage in de raad:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Complimenten voor het ontwikkelkader dat wordt gedragen door alle betrokken partijen. Een voorbeeld van hoe participatie succesvol kan werken. Wij hopen dat deze wijze van participatie een leidraad wordt voor toekomstige initiatieven. We zijn onder de indruk dat deze tweede poging tot samenwerking tot zo’n positief resultaat heeft geleid.

De op te richten stichting heeft met het ontwikkelkader een duidelijke richting om te volgen. Behoud van cultuurhistorie, belangrijk voor het verkrijgen van de subsidie voor restauratie, behoud van natuurwaarden en zorg dragen voor de omgeving van het Fort. We wensen de stichting daar veel succes mee.

De gemeente heeft ook nog een duidelijke rol. Naast het meekijken met de stichting vragen wij het college om tevens iets te doen met betrekking tot de samenhang van de evenementen in de omgeving. Het woongenot van de omwonenden mag niet ten koste gaan van activiteiten in- en rondom het Fort Honswijk. Daar hoort ook handhaving bij, zowel op het gebied van verkeersoverlast als op het gebied van vandalisme en nachtelijk baldadige geluidsoverlast. Graag krijgen wij een toezegging dat handhaving hoog op de agenda staat voor dit gebied.

Naar aanleiding van de RTG (Ronde Tafel Gesprek van 8 oktober in Schalkwijk) blijft er een punt over, dat voor HA! van belang is. Het is voor ons onduidelijk op welke wijze wij als gemeente grip kunnen houden op hoe de stichting wel of niet binnen de kaders blijft als zij de exploitatie van het fort gaat uitvoeren. Wat kunnen we als gemeente doen als de wijze waarop zij de exploitatie van het fort uitvoert, afwijkt van het gezamenlijke beeld dat hiervan is gevormd? Kunnen wij ingrijpen en zo ja, op welke wijze?

Kerstboomverbranding

Houten Anders! heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat het college heeft besloten om de jaarlijkse kerstboomverbranding te stoppen. De vragen werden in bijzijn van de indieners van de petitie mondeling beantwoord door wethouder De Groot (GL) tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019. Na de antwoorden dienden wij samen met het CDA, ITH en VVD Houten een motie in, om de traditie in 2020 in elk geval door te laten gaan en daarna met initiatiefnemers en de kinderraad te zoeken naar een mogelijk nieuwe invulling. Deze motie werd aangenomen, waardoor de kerstboomverbranding in 2020 in elk geval door zal gaan en er toch een traditie overblijft.

Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen,

De jaarlijkse kerstboomverbranding is een spektakel waar veel kinderen met hun ouders naar uitkijken. Na het verzamelen van de bomen kunnen de kinderen op een koude, donkere avond op een veilige en gecontroleerde manier genieten van de warmte en het licht van de brandende kerstbomen. Voor de vrijwillige brandweer is het een heel leuk en nuttig evenement, waarbij alle kinderen de brandweer van dichtbij kunnen zien en met ze op de foto kunnen, wat massaal gebeurt.

Het stoppen van deze verbranding is gebaseerd op een enquête via het burgerpanel. Voor dit evenement is het burgerpanel echter ongeschikt. Een burgerpanel is een platform om een idee te toetsen, maar geen instrument om te gebruiken als besluitvormend referendum. Een evenement dat zo specifiek op kinderen is gericht en dat ook één van de weinige spectaculaire evenementen voor jongere kinderen is, zou op zijn minst moeten worden besproken met de kinderen. 

Tradities moeten niet zomaar worden afgeschaft, maar in goed overleg met belanghebbenden worden aangepast indien deze het algemeen belang schaden.

Graag horen wij de antwoorden op onze vragen. Daarnaast dienen wij bij deze een motie in om dit jaar alsnog traditioneel de kerstboomverbranding te laten doorgaan. Voor het jaar erop willen we dan vragen om in overleg met een groep kinderen en andere betrokkenen te kijken hoe we deze traditie kunnen vormgeven voor de toekomst.

Raadspraat – Anders Omgaan met Tradities

In het Groentje van 16 oktober heeft ons commissielid Bartjan Meier al eens uiteen gezet hoe wij om willen gaan met tradities.

Schriftelijke vragen

Politieke partijen kunnen de wethouder alles vragen. De wethouder moet daar antwoord op geven. Zo stelden wij vragen over de afwegingen die het college heeft gemaakt toen zij de beslissing nam om de kerstboomverbranding af te schaffen. U kunt deze vragen hieronder lezen.

Schriftelijke vragen

Wethouder De Groot (GroenLinks) heeft antwoord gegeven. U mag daar zelf een oordeel over vellen als u het videoverslag van de raadsvergadering terugkijkt. Er worden door andere partijen ook aanvullende vragen gesteld. Het onderwerp wordt behandeld tussen minuut 11:00 tot 35:00 van de avond.

Motie

Onze gezamenlijke motie is met 22 stemmen aangenomen en kreeg de steun van CDA, ITH, VVD, D66, PvdA en SGP Houten.
Daarmee geeft de raad wat ons betreft een krachtig signaal dat je een traditie niet vanuit het gemeentehuis moet bepalen, zonder overleg met wie het aangaat. Wij kijken uit naar de aankomende kerstboomverbranding!

Motie – Kerstbomenverbranding

RAADSPRAAT: Anders omgaan met tradities

Nederland is een land van tradities. Tradities zijn onderdeel van onze cultuur. Ze zijn er in vele vormen en zijn een herkenbare herhaling die we prettig vinden.

Tradities zijn niet voor eeuwig. Sommige tradities verdwijnen, en sommige veranderen. Wie loopt er nu nog dagelijks in klederdracht? Soms komen er ook nieuwe tradities bij. Bijvoorbeeld de Nieuwjaarsduik of ons massale koopgedrag op Black Friday.

In een gemeente als Houten kennen we een aantal heel herkenbare en gewaardeerde tradities. De Dodenherdenking is elk jaar indrukwekkend net als het Fladderen aan het eind van de zomervakantie. Velen van ons kijken reikhalzend naar deze evenementen uit, als deelnemer, als vrijwilliger of als toeschouwer.

Sommige tradities hebben ook een maatschappelijke functie. Tijdens de nieuwjaarsviering komen we naar buiten en wensen we onze buren een gelukkig nieuwjaar terwijl het vuurwerk wordt afgestoken. Een kleine week later halen de kinderen de kerstbomen bij de mensen op en slepen die naar de aangewezen locaties om daar op een koude donkere januari-avond de kerstboomverbranding mee te maken. Een spektakel, want voor kinderen is een groot vuur indrukwekkend en de brandweer is er ook nog eens bij, gaaf!

We zijn ons veel meer bewust van het milieu en duurzaamheid. Past een kerstboomverbranding dan nog wel? Er komt een hoop rook, fijnstof en CO2 vrij. De hele traditie afschaffen gaat te ver. Het ophalen van de bomen door de kinderen die er een lootje of mandarijn voor krijgen is ook wat waard. Laat de kinderen nog steeds de bomen verzamelen en deel lootjes uit. ‘s Avonds gevolgd door een spectaculaire afsluiting met licht, muziek en leuke prijzen!

Laten we het samen anders gaan doen.

Bartjan Meier,
commissielid Houten Anders!