Coronapolitiek

Normaal gesproken willen wij allemaal onze eigen politieke kleur laten zien. Dat is toch de kracht van de politiek? In deze tijd is dat anders. Veel gemeente-activiteiten gaan niet door of worden uitgesteld. De politiek ligt grotendeels stil om een snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Digitaal
Het college houdt de gemeenteraad goed op de hoogte. Gemeenteraadsleden en het college staan voortdurend digitaal met elkaar in contact. Samen overleggen wij over maatregelen om de gevolgen voor ondernemers, ouderen, zorgverleners en ieder ander zoveel als mogelijk te beperken. Wij zien de resultaten van die overleggen terug in de communicatie van de gemeente Houten en dat stelt ons gerust.

Bewondering
Wij hebben grote bewondering voor alle initiatieven die nu in Houten worden opgezet. Er wordt voor anderen contactloos gekookt, boodschappen gedaan, beschermingsmateriaal wordt verzameld en ook de verveling wordt bestreden door talloze initiatieven. Het laat de veerkracht van Houten zien. Voor veel ondernemers en hun medewerkers in Houten zijn dit zware tijden. Ondanks de aangekondigde landelijke regelingen staan veel bedrijven onder druk. Bij veel restaurants kunnen wij nu afhalen of er wordt bezorgd, ook winkels en reparaties gaan op afstand. Grote klasse!

RIVM
Wij zien daarnaast veel zorgen van inwoners. Mag je nog sporten? Moet je je kind nog buiten laten spelen? De markt, mag dat nog?
Wij vinden dat iedereen zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding te helpen voorkomen. Dan kunnen we nog buiten hardlopen, wandelen en dan kunnen we nog naar de markt. Gebruik daarom het gezond verstand, houd anderhalve meter afstand, zoek elkaar niet onnodig op, help elkaar en heb respect voor elkaar.

Dilemma
Juist in deze tijd moet de gemeente keuzes maken. Een aantal van die keuzes mag het college niet alleen maken. Deze keuzes zijn goed voor Houtense inwoners en bedrijven. De gemeenteraad heeft daarom zelfs nu nog de wettelijke verplichting om fysiek bij elkaar te komen.
Ben je er niet bij, dan kun je ook niet meebeslissen. De landelijke overheid heeft aangekondigd deze wet te willen veranderen. Wij hopen dat dit snel gebeurt. Zolang die wet nog niet veranderd is, kiezen wij er in uitzonderlijke gevallen voor om onze kiezers te vertegenwoordigen in de raadzaal. Er zijn manieren om dit binnen de richtlijnen van de RIVM te laten plaatsvinden en zullen ons daar in elk geval aan houden.

Wij wensen u allemaal een goede gezondheid en veel sterkte in de komende weken.
Bijzondere dank en gedachten gaan uit naar de vitale beroepen die ons land draaiende houden. Bedankt!
Het beste wat wij voor u kunnen doen: de democratische controle zoveel als mogelijk op afstand organiseren en thuis blijven.

Fractie Houten Anders!   

Meer informatie

Raadspraat: ‘Gemakkelijk?’

Raadspraat: ‘Gemakkelijk?’

Raads- en commissieleden hebben naast hun vrijwillige politieke functie, vaak een betaalde baan. Zo word ik betaald om pubers na te laten denken over hoe de samenleving in grote lijnen zou moeten werken: onze pluriforme samenleving, verzorgingsstaat, rechtsstaat en onze parlementaire democratie. Bovendien discussiëren we in de klas over dilemma’s uit het nieuws.

In dit bevrijdingsjaar herinneren we ons dat politieke desinteresse of het geloof in gemakkelijke oplossingen van grote leiders, grote gevolgen kunnen hebben. Leerlingen kunnen mij dan ook niet gelukkiger maken, als zij mij vertellen lid te willen worden van een politieke partij of meewerken aan een project in de wijk.

Als commissielid ontmoet ik mensen die niet weten wat een gemeente mag, kan of wat er gebeurt. De gemakkelijke oplossingen buitelen op sociale media over elkaar heen. Sommige politici doen mee aan dat gemak. Zij voeden die ideeën, om later vast te stellen dat ‘het volk’ ontevreden is.

Nu ik twee jaar actief ben in de gemeentepolitiek kan ik zeggen: het is niet gemakkelijk. Er zijn landelijke plannen; provinciale kaders; regionale afspraken; meerjarige beleidsprogramma’s; de krappe financiële situatie van onze gemeente; de dagelijkse beslommeringen en menselijke fouten.

Vervolgens kijk ik weer naar mijn lessen maatschappijleer. De simpele theorie leg ik naast de complexe praktijk. Raads- en commissieleden zijn bijna elke maandag- en dinsdagavond in het gemeentehuis om de plannen te begrijpen, de wethouder te bevragen. Tussendoor zoeken zij een meerderheid voor hun idealen. De rest van de week zijn ze actief op sociale media, in de wijken, op werkbezoek en gaan zij naar hun eigen betaalde baan. Leuk toch?

Zeker! En we moeten beter uitleggen wat we doen.

Axel Eerdman,
Commissielid HA!

Zie ook ‘t Groentje

Programma Sociaal Domein – 10 maart 2020

De koppen van het AD en het Groentje spreken over een wethouder die het zwaar had of een wethouder die het chagrijn oogstte. Hoewel het vast niet het meest gelukkige moment van Jana Smith (CU) was, is het een negatieve kijk op wat er gisterenavond is gebeurd. Het gaat niet om de wethouder, het gaat over de gemeenteraad en het gaat om Houten. Een veel betere kop zou zijn: Hoera! De gemeenteraad in Houten heeft haar werk gedaan!

Een gemeenteraad heeft namelijk de taak om kaders te stellen: wat willen we bereiken, op welke manier en hoeveel mag dat kosten? Het Programma Sociale Koers is juist zo’n document waar de gemeenteraad haar kaders stelt voor het gemeentelijk sociaal beleid. Gelukkig heeft de gemeenteraad aangegeven dit belangrijke plan vol goede bedoelingen nogmaals te willen bespreken in de raad. Uiteraard wordt het plan dan aangevuld met een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes; meerjarendoelstellingen en concrete effectindicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen; beschikbaar budget voor de doelstellingen. Dat is geen verlies voor de wethouder, maar een kans voor Houten.

Vanwege de onduidelijkheden, kon Houten Anders! het in de raad kort houden. Het plan was nog niet af. Wij hebben het daar verder bij gelaten, want alles was tegen die tijd al gezegd. Wij kijken uit naar het inhoudelijke debat over het plan als het écht af is. Wij zullen er dan op letten, dat het plan voldoende ambitie uitspreekt. 

Hieronder leest u het statement dat Wayne aan het eind van de avond maakte:

Beste inwoners van Houten, Geachte leden van de raad,

Houten is een gemeenschap met een sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Houtenaren mogen er op rekenen dat dit altijd goed geregeld is. In Houten staan veel mensen vrijwillig voor elkaar klaar. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Voor Houten Anders! is dit het bewijs dat er veel goed gaat. Toch blijft het onduidelijk wat ons vertrekpunt is aan de start van deze koers. Vanavond spreken wij over het programma Sociale Koers, dat kaders voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein vaststelt.

Het is goed dat dit programma met haar leidende principes meer duidelijkheid wil geven aan zorgaanbieders en het Sociaal Team en wij willen u dan ook een compliment maken: Er ligt een goede basis, MAAR… het is nog niet af. Dat maken wij op uit hoe dit debat gevoerd is en het grote aantal moties en amendementen dat vanavond al is ingediend. Zij roepen in grote lijnen allemaal op om te komen met duidelijke kaders, een probleemanalyse, concrete doelstellingen, afwegingskaders, meer controle vanuit de raad en een beter raadsvoorstel. Wij houden het daarom kort. We willen van u weten hoe u er voor gaat zorgen dat deze raad gezamenlijk dezelfde sociale koers gaat varen?

Hieronder de URL’s naar de stukken van de raadsvergadering van 10 maart 2020:

Raadsagenda met stukken

Videoverslag

Energieplan 2020 – 2025

Op dinsdag 11 februari sprak de gemeenteraad zich uit over het Energieplan 2020-2025. Verschillende inwonersinitiatieven en Houtense organisaties hebben actief mee mogen schrijven aan de plannen. Door deze samenwerking is het Wethouder de Groot gelukt om een Houtens plan te schrijven. Het plan is nog niet af. Elk jaar zullen de plannen worden bijgesteld in overleg met inwonersinitiatieven en organisaties. Inwoners blijven zo betrokken bij de energietransitie. Het is belangrijk dat de gemeenteraad daarom goed geïnformeerd blijft over de resultaten van de plannen en het verloop van de samenwerking. De kosten van de plannen waren ook onderdeel van de discussie en voor ITH een belangrijke reden om tegen te zijn. Houten Anders! vindt juist dat de aanpak van de wethouder alle ruimte moet krijgen om Houtense oplossingen samen met inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Landelijke doelstellingen moeten immers worden gehaald en energie wordt steeds duurder. Slimme investeringen in samenspraak met inwoners brengen Houten veel verder dan een stem tegen. Het Energieplan werd met een ruime meerderheid van de stemmen (23 van 27) aangenomen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Energieplan op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt het Energieplan 2020-2025. Naast Klimaat en Wonen is Energie de prioriteit van deze raadsperiode. Het energieplan moet leiden tot een energieneutraal Houten in 2040.

Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie duurzaam produceren als we verbruiken. Dat kan door energie te produceren via zon, wind, aardwarmte en wellicht met andere technieken. Daarnaast valt heel veel te winnen door minder energie te verbruiken. Dat kan door isolatie, slimme verlichting, slimmer verbruik en toepassing van veel grote en kleinere technieken.

Er zijn 4 grote groepen van energieverbruikers in Houten: Bedrijven, huishoudens, mobiliteit en landbouw. Het energieplan beperkt zich wat ons betreft nog teveel tot de huishoudens. We zien in elk van deze groepen initiatieven van Houtenaren. Deze initiatieven moeten we aanmoedigen. Dit is tenslotte de ultieme vorm van participatie en al op verschillende plaatsen in Houten zeer succesvol geweest. Via het aanjaagteam kunnen we de activiteiten van deze meer dan 100 vrijwilligers helpen organiseren en professionaliseren.

Wij roepen het college op om druk op provincie en rijk uit te oefenen voor flexibelere regelgeving omtrent energie. Wij zien graag dat nieuwbouwprojecten meer energie gaan opleveren dan verbruiken – dat is dus nog een flinke stap verder dan nul op de meter. Elke extra vierkante meter zonnepaneel helpt mee de doelstellingen te halen, maar met de huidige regelgeving is het oninteressant om meer energie op te wekken dan je zelf nodig hebt. Daar moet iets op verzonnen worden!

Ook vragen wij het college om altijd het belang van de inwoners in acht te nemen. Ondanks de enorme inspanning die gepleegd moet worden door ons allemaal, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in financiële problemen te brengen door gedwongen aanpassingen aan woningen ten behoeve van de energietransitie.

Denk hierbij aan het voorkomen van energiearmoede; hoe maken wij energie betaalbaar voor mensen met een kleine beurs? Wij zien hier een duidelijke link met de prestatieafspraken met Viveste. Ook oudere sociale huurwoningen in Houten moeten goed geïsoleerd worden. Dit jaar maakt Viveste plannen voor labels D tot en met G. We vragen de wethouder een toezegging om de ambitie te uiten dat in 2025 er geen huurwoningen meer zijn met label C of lager en die vast te leggen in de prestatieafspraken.

Het meest belangrijke voor een lange termijn plan is de communicatie vanuit de overheid. Hoe houden we inwoners en bedrijven betrokken om mee te doen in de transitie? Hoe laten we huurders weten wat hun rechten zijn als zij hun woning zelf willen laten verduurzamen? Hoe leggen we simpel en duidelijk uit wat iemand zelf kan en vooral mag doen? De regelgeving moet kraakhelder zijn en daar zullen we het college aan blijven herinneren. Afsluitend nog één vraag aan de wethouder: hoe vieren we successen als subdoelstellingen zijn behaald?

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het energieplan dat voor ons ligt. Een goed begin is het halve werk. Dat wij instemmen mag duidelijk zijn, we kunnen niet anders dan dit plan toejuichen.

Laten vol energie werken aan de energietransitie.

Houten Anders! stemde VOOR het Energieplan 2020 – 2025

  • VOOR de motie evaluatie jaarplannen.
  • TEGEN de motie financiële raming.

 

Meer informatie: 

Klik hier voor het energieplan, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Prestatieafspraken 2020 (Viveste, gemeente, HAR Houten)