NIEUWBOUW: WEGWIJZER / DEN OORD

Op 12 februari heeft de gemeenteraad wethouder Geerdes (VVD) gevraagd om nogmaals met de omwonenden van de voormalige school te praten. De wethouder kreeg mede op aandringen van Houten Anders! en D’66 duidelijkere kaders mee. Het resultaat van deze gesprekken leverde een voorstel op dat aan de kaders voldeed: 45 woningen en een ruime meerderheid van de buurt die het voorstel kan ondersteunen. Houten Anders! heeft op 28 mei 2019 dan ook ingestemd met het voorstel om 19 vrije sectorappartementen en 26 sociale huurappartementen te bouwen op de plek waar De Wegwijzer eens stond. Dankzij een voorstel vanuit de betrokken ambtenaren, kan een architect ervoor zorgen dat de ruimte tussen de huizen aan de oostzijde (de Hoven) niet kleiner wordt dan de afgesproken 24 meter. Zo komt er na ruim 4 jaar een eind aan een zeer intensief proces, maar we blijven het volgen. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! heeft gezegd in de gemeenteraad van 28 mei 2019.

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden.

Drie maanden geleden heeft de raad de wethouder gevraagd om een laatste poging te doen om tot een acceptabele oplossing te komen voor de plannen Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord.

Onze complimenten voor de wethouder, die actief heeft meegedaan, voor de omwonenden en voor de ambtenaren die zelfs ná de RTG nog door hebben gewerkt aan een voorstel.

Wij steunen dan ook in volle overtuiging het amendement, zodat ook de omwonenden aan de kant van het sociale huurwoningcomplex zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het verkregen DOBB draagvlak.

Er zijn nog steeds een aantal omwonenden met bezwaren. Helaas is er geen perfecte oplossing voor iedereen. We moeten nú een keuze maken. Gezien de hoge woningnood en het getoonde draagvlak voor dit plan zullen we vóór stemmen.

Wij verwachten uit de evaluatie van het hele proces punten ter verbetering te kunnen vinden voor toekomstige projecten.

 

 

Motie Den Oord

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Houten kampt op dit moment met een groot tekort aan sociale woningen, aan woningen voor ouderen en aan woningen voor starters. Wij zullen als gemeente flink aan de slag moeten. Vanavond staat Den Oord weer op de agenda. Tot nu toe is dit een proces waar wij als gemeente en gemeenteraad niet trots op kunnen zijn.

De startnotitie

De startnotitie was niet duidelijk genoeg. De doelstellingen waren niet specifiek, waardoor het proces niet goed kon verlopen. Nu een aantal jaar verder moeten de kaders duidelijk worden vastgelegd. Daarom willen we nu duidelijkheid scheppen voor alle partijen.

Draagvlak

Als je aan de inwoners vraagt om draagvlak dan moeten wij dat ook volgen. Maar draagvlak creëren, wat betekent dat?

Wij moeten de inwoners serieus nemen en met een voorstel komen waar de inwoners mee aan de slag kunnen. Het moet duidelijk zijn waar wij en de inwoners naar toe kunnen en willen. Juist voor draagvlak zijn de kaders zo belangrijk.

De uitkomst van het participatieproces doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokkenen en van de omwonenden. We zullen een balans moeten realiseren tussen draagvlak en zo veel mogelijk woningen.

Kaders

Als er kaders worden gegeven dan moeten wij binnen die kaders blijven. Is er een betere oplossing mogelijk door toch buiten de kaders te gaan, of is er geen oplossing mogelijk binnen de kaders, dan zal dat duidelijk moeten worden vastgelegd en overeengekomen met alle partijen.

Het is jammer de motie van de PvdA en de coalitie nog steeds zoveel speelruimte laat, ondanks dat de wethouder in het RondeTafelGesprek (RTG) heeft aangegeven duidelijkheid te wensen. “In beginsel 48” kan uiteindelijk leiden tot elk aantal en is net zo onduidelijk als “zoveel mogelijk”.

Wethouder Geerdes

De wethouder heeft aangegeven dat de spelregels niet duidelijk waren. Wij vinden dat hij gelijk heeft. En daarom dat een startnotitie duidelijke regels moet hebben; een opdracht met kaders. Mocht er dan nog onduidelijkheid zijn, dan kan de wethouder altijd terugkeren naar de raad om de kaders te verscherpen.

Motie HA! & D’66

In onze motie leggen we samen met D’66 duidelijke kaders vast. Minimaal 45 woningen, dat is voor alle partijen duidelijk. Een oplossing moet uitgewerkt binnen drie maanden, dat lijkt ons zeer haalbaar. Tussendoor willen we dat de raad op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, zodat we kunnen ingrijpen indien nodig.

Op deze manier geven we alle partijen de kans om gezamenlijk tot een mooie oplossing te komen.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019

Snelwegen rondom Houten

Vanaf 2020 worden de snelwegen rondom Houten verbreed. Tijdens een 6-jarig project komen er extra rijstroken en worden de kruisende verkeersstromen gescheiden. Stroken groen worden asfalt, in ruil voor minder files en ongelukken op de snelwegen rondom Houten. Bij het complexe project zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten betrokken. Eerst worden de groenstroken kaal gemaakt, de huidige geluidswallen worden weggehaald en vervolgens wordt de nieuwe rijstrook aangelegd. De groenstroken en geluidswallen houden het geluid van de snelweg tegen. De verloren groenstroken worden op andere plekken in de provincie terug geplant. Bewoners van de Koppeldijk en de Waijensedijk maken zich zorgen. Zij hebben al geruime tijd contact met Rijkswaterstaat. Als coördinerende instantie kan Rijkswaterstaat de plannen aanpassen om geluidsoverlast en bouwgeluid te verminderen. De groep bewoners heeft echter nog niet het gevoel dat hun zorgen serieus worden genomen door Rijkswaterstaat. Ondanks het begrip voor hun situatie, hebben zij nog niet de toezeggingen waar zij op hopen, maar ook zegt er niemand ‘nee’ tegen hun voorstellen. Binnenkort moeten alle plannen rondom dit project definitief worden gemaakt. De tijd dringt dus, de bewoners willen duidelijkheid en hebben hun hoop gevestigd op de gemeente Houten.

De bewoners van de Koppeldijk en de Waijensedijk hebben vandaag alle Houtsense politieke partijen uitgenodigd voor een uitgebreide presentatie over hun gesprekken met Rijkswaterstaat en de moeite die het hen kost om gehoord te worden. Zij hebben een beroep gedaan op de politiek, met name op de wethouder, om hun zorgen serieus te nemen. De middag werd afgesloten met een rondleiding over de koppeldijk, waar de raadsleden hebben kunnen ervaren hoe dicht bewoners op de snelweg wonen, hoeveel geluid er nu al is en welke gevolgen de plannen en werkzaamheden gaan hebben.

HoutenAnders! begrijpt deze bewoners heel erg goed. Deze groep Houtenaren vraagt de gemeentepolitiek om mee te denken en te helpen om wél tot afspraken met Rijkswaterstaat te komen. De wensen zijn heel redelijk: overlast verminderen tijdens de bouw en maatregelen treffen die na de bouw maken dat het snelweggeluid verminderd. Zij hebben zelf verschillende ideeën over hoe het Anders! kan. Zij zijn niet tegen de verbreding, maar willen wel graag gehoord worden. HoutenAnders! is blij met de positief-constructieve insteek van de bewoners en snapt ook dat het nu vijf voor twaalf is. Dat nagenoeg alle partijen hun belangstelling hebben getoond, laat zien dat de gemeenteraad het serieus neemt, al is haar rol in dit complexe dossier heel beperkt vanwege de Crisis- en Herstelwet. Wethouder Van Dalen (CDA) maakte zich gelukkig ook boos over het feit dat deze bewoners niet met de juiste personen aan tafel lijken te zitten. Hij heeft de bewoners gezegd dat hij hen zo snel mogelijk in gesprek gaat brengen met personen die wél toezeggingen kunnen doen rondom dit project. HoutenAnders! juicht dit toe en is gelukkig met het gegeven dat de wethouder zich sterk maakt voor deze groep. Initiatieven als deze, brengen de politiek dichter bij de burger. Complimenten voor dit initiatief! Wij zullen dit kritisch blijven volgen.