Programma Sociaal Domein – 10 maart 2020

De koppen van het AD en het Groentje spreken over een wethouder die het zwaar had of een wethouder die het chagrijn oogstte. Hoewel het vast niet het meest gelukkige moment van Jana Smith (CU) was, is het een negatieve kijk op wat er gisterenavond is gebeurd. Het gaat niet om de wethouder, het gaat over de gemeenteraad en het gaat om Houten. Een veel betere kop zou zijn: Hoera! De gemeenteraad in Houten heeft haar werk gedaan!

Een gemeenteraad heeft namelijk de taak om kaders te stellen: wat willen we bereiken, op welke manier en hoeveel mag dat kosten? Het Programma Sociale Koers is juist zo’n document waar de gemeenteraad haar kaders stelt voor het gemeentelijk sociaal beleid. Gelukkig heeft de gemeenteraad aangegeven dit belangrijke plan vol goede bedoelingen nogmaals te willen bespreken in de raad. Uiteraard wordt het plan dan aangevuld met een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes; meerjarendoelstellingen en concrete effectindicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen; beschikbaar budget voor de doelstellingen. Dat is geen verlies voor de wethouder, maar een kans voor Houten.

Vanwege de onduidelijkheden, kon Houten Anders! het in de raad kort houden. Het plan was nog niet af. Wij hebben het daar verder bij gelaten, want alles was tegen die tijd al gezegd. Wij kijken uit naar het inhoudelijke debat over het plan als het écht af is. Wij zullen er dan op letten, dat het plan voldoende ambitie uitspreekt. 

Hieronder leest u het statement dat Wayne aan het eind van de avond maakte:

Beste inwoners van Houten, Geachte leden van de raad,

Houten is een gemeenschap met een sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Houtenaren mogen er op rekenen dat dit altijd goed geregeld is. In Houten staan veel mensen vrijwillig voor elkaar klaar. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Voor Houten Anders! is dit het bewijs dat er veel goed gaat. Toch blijft het onduidelijk wat ons vertrekpunt is aan de start van deze koers. Vanavond spreken wij over het programma Sociale Koers, dat kaders voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein vaststelt.

Het is goed dat dit programma met haar leidende principes meer duidelijkheid wil geven aan zorgaanbieders en het Sociaal Team en wij willen u dan ook een compliment maken: Er ligt een goede basis, MAAR… het is nog niet af. Dat maken wij op uit hoe dit debat gevoerd is en het grote aantal moties en amendementen dat vanavond al is ingediend. Zij roepen in grote lijnen allemaal op om te komen met duidelijke kaders, een probleemanalyse, concrete doelstellingen, afwegingskaders, meer controle vanuit de raad en een beter raadsvoorstel. Wij houden het daarom kort. We willen van u weten hoe u er voor gaat zorgen dat deze raad gezamenlijk dezelfde sociale koers gaat varen?

Hieronder de URL’s naar de stukken van de raadsvergadering van 10 maart 2020:

Raadsagenda met stukken

Videoverslag

Begroting 2020

De gemeenteraad sprak op 29 oktober 2019 over de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020, ofwel onze begroting. Het Rijk geeft minder geld uit en daarom krijgt de gemeente automatisch minder geld. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten die de gemeente heeft voor de WMO en de Jeugdzorg. Kortom, er moet ook heel veel worden bezuinigd, terwijl het economisch goed gaat. Een zeer ongelukkige situatie. En als je minder geld te besteden hebt, dan stel je je ambities bij… toch? Nee, dit college niet. We wordt er op de jeugdzorg, WMO en het groenbeheer bezuinigd. Houten Anders! zou het passend hebben gevonden als het college ook een deel van haar eigen ambities zou hebben bijgesteld en stemt daarom tegen deze begroting. Wel hebben wij een aantal moties en amendementen gesteund.

Onze bijdrage in het debat:

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Ook dit jaar is er weer een stap gezet in het transparant maken van onze begroting voor onze inwoners. HA! Wil een compliment geven aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een lang gekoesterde wens van HA! Om onze begroting begrijpelijk en transparant richting onze inwoners te communiceren. Er zijn zeker nog verbetermogelijkheden in de leesbaarheid van onze begroting. Wij roepen het college op om niet te stoppen met het verbeteren van de leesbaarheid.

Ten aanzien van de begroting is HA! minder positief. Het college is er in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Echter hiervoor is een ‘greep’ uit de beklemde reserves nodig (BTW compensatiefonds). Ook zijn er stevige bezuinigingen ingeboekt op het sociaal domein. Daarnaast zijn er nog andere bezuinigingsvoorstellen waaronder minder storten in de BOR.

Wij zien risico’s in deze voorstellen.

Worden de bezuinigingen wel behaald? Gaat dit ten koste van de beschikbaarheid van de zorg? Gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geleverde zorg?

Dat zijn voor HA! de echt relevante vragen. Het mag niet zo zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de zorgvraag van onze inwoners. Dat is voor HA! een belangrijke speerpunt.

Het is nu onvoldoende duidelijk of het college dit kan waarmaken.

Een aantal jaar geleden is er extra gestort in de BOR, er waren onvoldoende middelen. Lopen we dit risico straks weer? Dan is deze bezuiniging een lege huls. Het lijkt er in ieder geval op dat het college een voorsprong neemt op de discussie over het beeldkwaliteitsniveau, met minder geld kan dat zeker niet omhoog. Dat is een ambitie die HA! Op z’n minst wil kunnen bespreken bij het vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan.

HA! kan de keuzes van dit college helaas niet steunen.

Het zijn helaas financieel moeilijke tijden. Dat vraagt om een meer fundamentele discussie over onze uitgaven. Daarbij horen ook de uitgaven in het kader van de ambitie van dit college. Helaas heeft het college deze vooraf buiten de mogelijke bezuinigingen gehouden.

Wij zullen derhalve tegen deze begroting stemmen.

Wij steunden de volgende moties en amendementen met betrekking tot de begroting:

[deze info volgt nog]

 

Kerstboomverbranding

Houten Anders! heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat het college heeft besloten om de jaarlijkse kerstboomverbranding te stoppen. De vragen werden in bijzijn van de indieners van de petitie mondeling beantwoord door wethouder De Groot (GL) tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019. Na de antwoorden dienden wij samen met het CDA, ITH en VVD Houten een motie in, om de traditie in 2020 in elk geval door te laten gaan en daarna met initiatiefnemers en de kinderraad te zoeken naar een mogelijk nieuwe invulling. Deze motie werd aangenomen, waardoor de kerstboomverbranding in 2020 in elk geval door zal gaan en er toch een traditie overblijft.

Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen,

De jaarlijkse kerstboomverbranding is een spektakel waar veel kinderen met hun ouders naar uitkijken. Na het verzamelen van de bomen kunnen de kinderen op een koude, donkere avond op een veilige en gecontroleerde manier genieten van de warmte en het licht van de brandende kerstbomen. Voor de vrijwillige brandweer is het een heel leuk en nuttig evenement, waarbij alle kinderen de brandweer van dichtbij kunnen zien en met ze op de foto kunnen, wat massaal gebeurt.

Het stoppen van deze verbranding is gebaseerd op een enquête via het burgerpanel. Voor dit evenement is het burgerpanel echter ongeschikt. Een burgerpanel is een platform om een idee te toetsen, maar geen instrument om te gebruiken als besluitvormend referendum. Een evenement dat zo specifiek op kinderen is gericht en dat ook één van de weinige spectaculaire evenementen voor jongere kinderen is, zou op zijn minst moeten worden besproken met de kinderen. 

Tradities moeten niet zomaar worden afgeschaft, maar in goed overleg met belanghebbenden worden aangepast indien deze het algemeen belang schaden.

Graag horen wij de antwoorden op onze vragen. Daarnaast dienen wij bij deze een motie in om dit jaar alsnog traditioneel de kerstboomverbranding te laten doorgaan. Voor het jaar erop willen we dan vragen om in overleg met een groep kinderen en andere betrokkenen te kijken hoe we deze traditie kunnen vormgeven voor de toekomst.

Raadspraat – Anders Omgaan met Tradities

In het Groentje van 16 oktober heeft ons commissielid Bartjan Meier al eens uiteen gezet hoe wij om willen gaan met tradities.

Schriftelijke vragen

Politieke partijen kunnen de wethouder alles vragen. De wethouder moet daar antwoord op geven. Zo stelden wij vragen over de afwegingen die het college heeft gemaakt toen zij de beslissing nam om de kerstboomverbranding af te schaffen. U kunt deze vragen hieronder lezen.

Schriftelijke vragen

Wethouder De Groot (GroenLinks) heeft antwoord gegeven. U mag daar zelf een oordeel over vellen als u het videoverslag van de raadsvergadering terugkijkt. Er worden door andere partijen ook aanvullende vragen gesteld. Het onderwerp wordt behandeld tussen minuut 11:00 tot 35:00 van de avond.

Motie

Onze gezamenlijke motie is met 22 stemmen aangenomen en kreeg de steun van CDA, ITH, VVD, D66, PvdA en SGP Houten.
Daarmee geeft de raad wat ons betreft een krachtig signaal dat je een traditie niet vanuit het gemeentehuis moet bepalen, zonder overleg met wie het aangaat. Wij kijken uit naar de aankomende kerstboomverbranding!

Motie – Kerstbomenverbranding

De wind waait anders!

De raadsvergadering van 1 oktober zal in het teken staan van de plannen voor het Windpark Goyerbrug.

Houten Anders! zal daar niet bij zijn. Heel vervelend, maar ook raadsleden hebben soms verplichtingen waar ze niet aan kunnen ontkomen. Ons raadslid is op 1 oktober in het buitenland en kan dus niet in de raadszaal aanwezig zijn. Dit gebeurt wel vaker, maar bij Houten Anders! betekent het dan dat we helemaal niet aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om iemand anders voor deze vergadering te laten waarnemen.

Wij vinden dat enorm vervelend, zeker bij zo’n belangrijk dossier als het Windpark Goyerbrug.

Het klimaat ligt ons na aan het hart. En ook wij vinden dat we met z’n allen moeten helpen om het energievraagstuk op te lossen. Een windmolenpark is daarbij één van de opties om schone energie te genereren. We hebben al ervaring met een windpark in Houten en gaan nu beslissen over een nieuw park.

Het lijkt erop dat het college probeert om dit project gehaast door de raad te sluizen. Het heeft echter enorme impact en heel veel bewoners van Houten en omstreken hebben vragen of zorgen over dit project. Dit heeft na de eerste ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen geleid tot 86 zienswijzen.

Het college heeft deze zienswijzen naar onze mening onvoldoende behandeld. Alle zienswijzen zijn kort samengevat en beantwoord in één document. Hierdoor mist bij vele zienswijzen de volledige context. Het evalueren door de raads- en commissieleden van de antwoorden is al een uitdaging door het aantal. Door niet de hele zienswijze bij het antwoord te tonen vereist het ook nog eens dat de originele zienswijze ernaast wordt gelegd. Dat is een hele puzzel, want in het document zijn de zienswijzen op onderwerp gegroepeerd.

Waar wij ons het meest aan storen is dat de indieners van de zienswijzen geen individueel antwoord hebben ontvangen. Ook is er geen contact met de indieners gezocht waar de zienswijze verduidelijking of een toelichting nodig had. Dit moet anders in de toekomst; iedere indiener van een zienswijze dient een volwaardig antwoord op de ingediende zienswijze te ontvangen en bij onduidelijkheid moet de indiener gecontacteerd worden ter verduidelijking.

Daarnaast is de beantwoording onvoldoende krachtig en sluitend om het college te steunen: “Er is evenwel geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar voor een directe relatie tussen gezondheidsrisico’s en het geluid van windturbines.” Wél is bekend dat 1 op de 10 mensen er gevoeliger voor is dan anderen. Er is nog geen ervaring met windmolens van deze grootte. Het is niet heel raar dat mensen zich dan oprecht zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen zou je als gemeente heel serieus moeten nemen.

Veel antwoorden gebruiken (meet-)gegevens van andere windmolenparken. Het nieuwe park wordt echter hoger dan elke andere windmolen die op dit moment in Nederland staat en de dichtstbijzijnde woningen staan dichterbij dan elders. Om even een gevoel te krijgen van de grootte: als je de windmolen op schaal zou willen maken naast een LEGO-minifiguur (4cm hoog), dan is de windmolen ruim 5 meter hoog –  de hoogte van een flinke lantaarnpaal. Dat gaf ons toch een ander beeld dan een sfeerimpressiefoto.

Moeten we op 1 oktober per se beslissen om nog net de maximale subsidie te kunnen verkrijgen? Als het project daadwerkelijk zo afhankelijk is van een subsidie, is het dan wel echt levensvatbaar?

Dit project rammelt procesmatig aan alle kanten. Waar het eerdere proces rondom Windpark Houten erg problematisch is verlopen, heeft de gemeente voor dit nieuwe windpark de regie niet in eigen handen genomen. Al bij de allereerste vaststelling van de locatie heeft men geen voorwaarden vastgesteld met betrekking tot hoogte, vergoeding, participatie, et cetera. Naar onze mening had de gemeente de regie in eigen handen moeten houden en de verantwoordelijkheid niet bij de marktpartijen moeten neerleggen. Toen wij instemden met de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen in mei, hebben we ook een motie ingediend ter evaluatie van het volledige proces. Zowel voor- als tegenstanders van het windpark hebben deze motie toen niet gesteund, maar we blijven erbij dat dit een noodzakelijk leermoment zou moeten zijn.

Het Windfonds is nog niet uitgewerkt, de financiële zekerheid is onduidelijk en bewoners hebben laten zien dat er nog veel vragen zijn. Wij kunnen nu niet met dit project instemmen. We hopen dat het debat van dinsdag 1 oktober een stevig en eerlijk debat zal zijn en dat de andere raadsleden een wijze beslissing zullen nemen. Als wij in de raad aanwezig zouden zijn, zouden wij pleiten voor uitstel.

*** UPDATE ***

Na het debat kan de fractie van Houten Anders! niet anders concluderen dan dat wij TEGEN het raadsvoorstel zijn.
We zijn erg teleurgesteld in de beantwoording van de wethouder. Zij heeft onvoldoende toegezegd om met deze gang van zaken in te kunnen stemmen. Uiteraard mochten wij niet stemmen, maar wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij zouden hebben gestemd.

Voor meer informatie, de raadsstukken en de beantwoording van de zienswijzen, klik hier.

Herijking visie oude dorp

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni heeft de gemeenteraad van Houten gedebatteerd over de plannen van het college om de gemeentelijke ‘kijk’ op het Oude Dorp te herzien. Dat wil zeggen dat de gemeente onder andere opnieuw wil uitzoeken hoe er binnen het Oude Dorp moet worden omgegaan met winkels, horeca, parkeren, wonen en de historische aanblik. Houten Anders! ziet de herziening als een teken dat we ons Oude Dorp belangrijk vinden. Een herziening kan en zal er toe moeten leiden dat we het Oude Dorp op de toekomst voorbereiden en dat het toch het Oude Dorp blijft zoals we dat kennen. Wij hebben VOOR de plannen van het college gestemd.

Onze bijdrage van de avond, zoals Wayne die in de raad heeft uitgesproken:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

De doelstelling van de herijking van het Oude Dorp doet vermoeden dat het huidige oude dorp niet evenwichtig, levendig en aantrekkelijk is. Houten Anders is juist trots op de huidige oude kern en ziet het Oude Dorp met het plein als waardevol.

Maar… ook wij zien in dat er een goede herijking moet plaatsvinden. Wij zijn blij dat de gemeente de komende ontwikkelingen op elkaar af gaat stemmen.

Tijdens de RTG bleek dat er vele wensen zijn en dat er een grote diversiteit aan ambities is. Wij roepen vooral op vooraf tot een heldere wijze van communiceren, waarbij gebruikte termen voor iedereen hetzelfde betekenen.

Licht duidelijk toe wat ‘autoluw’ en ‘woon(zorg)behoefte’ precies betekenen. Deze ambities lijken strijdig met het actief stimuleren, verlevendigen en bruisend maken van de buitenruimtes en de horeca.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat duidelijk is op welk moment inspraak en participatie mogelijk is. En vooral welke waarde dat vervolgens voor het proces heeft.

Houten Anders! vraagt om een zorgvuldig proces en een realistische planning waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat!Wij zien graag dat er wordt gestreefd naar een beschermd dorpsgezichten steunen dit amendement.

Kortom, Houten Anders! wil met respect voor de historische waarde innoveren en ontwikkelen. Een dorpskern met een plein dat op alle uren van de dag een mooie functie vervult.

“Het Plein is een beetje van ons allen”; het wordt zo vaak gezegd. Wij hopen dan ook dat voor iedereen dit proces ‘ons’ proces gaat worden.

Verordening Jeugd

Op woensdag 5 juni stemde de raad over een herziening van de Verordening Jeugd. Dat zijn de gemeenteregels die de Houtense Jeugdzorg regelen. Er werden een aantal wijzigingen voorgesteld die de jeugdzorg in onze gemeente duidelijker en toegankelijker moeten maken. Ook stelde het college een nieuwe tariefstelling voor PGB-houders voor. Houten Anders! was ongelukkig met de manier waarop een onderscheid werd gemaakt tussen ZZP’ers en grote zorgaanbieders. PGB-houders die zorg inkopen bij een ZZP’er, kregen volgens het voorstel een vergoeding van 75 procent van het zogeheten ZIN-tarief. Een ZIN-tarief is een standaard bedrag, waartegen de gemeente zelf zorg inkoopt voor mensen die geen gebruik maken van het PGB. Het debat werd ingewikkelder toen bleek dat de tariefstelling op aannames was gebaseerd, omdat er geen onderzoek naar de feiten was gedaan. Het college noemde de wijzigingen desondanks ‘technisch’, maar daar dachten de oppositiepartijen (SGP, PvdA, D’66, ITH en Houten Anders!) anders over.

Na een kritisch debat is Houten Anders! gelukkig met de instemming van wethouder Smit om de verordening in het voordeel van de PGB-houders te wijzigen. De verordening zal wel onderscheid blijven maken tussen PGB-houders die ZZP’ers of grote zorgaanbieders inhuren, maar zodra de vergoeding van 75 procent van het ZIN-tarief niet genoeg blijkt om de zorg te kunnen inkopen, dan krijgt een PGB-houder de kosten nu tóch vergoed. Verder heeft de wethouder het verzoek van PvdA, D’66, SGP en Houten Anders! om een onderzoek naar de gevolgen van de tarieven in de Jeugdzorg te doen omarmd en ons gezamenlijke verzoek om binnen een jaar een nieuwe verordening voor te stellen waarin de regels voor Zorg, Jeugd en Werk samen worden verwerkt ook. Daarmee doet de wethouder volgens ons recht aan dit belangrijke dossier en kan deze verordening ook op onze steun rekenen.

In de gemeenteraad hebben wij ons standpunt als volgt verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Goede zorg is HEEL GEWOON voor HoutenAnders! De aangepaste verordening kan dan ook grotendeels op de steun van HoutenAnders! rekenen. De beschikkingen, het opnemen van de voorwaarden voor PGB’s en jeugdhulpvoorzieningen: het zorgt allemaal voor meer duidelijkheid. Duidelijke communicatie en toegankelijke zorg voor ALLE inwoners, dát is anders.

TWISTPUNT – Sommige mensen zijn anders, zij passen niet in de standaard voorzieningen die de gemeente voor hen heeft ingekocht. PGB’s helpen mensen mee te kunnen blijven doen, door zelf de regie over hun leven te houden als zij afhankelijk zijn van zorg. Het college stelt voor om PGB-houders 75% van het ZIN-tarief te vergoeden als zij deze zorg inkopen bij een ZZP’er.

VISIE – Hiermee introduceert het college een nieuw PGB-tarief en een ongelijkheid in Houten: de kleine zelfstandige tegenover de zorgreus. Het is onduidelijk of deze politieke keuze leidt tot betere zorg of lagere maatschappelijke kosten. Zit er een visie achter? Het blijft onduidelijk of het voorgestelde tarief ‘toereikend’ is en welk effect dit heeft voor kleine zelfstandigen en dat zouden wij graag onderzocht zien.

ZZP’ERS – Los van de ontmoediging, maakt u onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Als u er zo van overtuigd bent dat een ZZP’er de zorg 25% goedkoper kan leveren, waarom kiest dit college dan voor een onderscheid tussen ondernemende zorgprofessionals en bureaucratische zorginstellingen? Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat grote instellingen hogere kosten hebben die een ZZP’er niet heeft. Is de wethouder zich bewust van het signaal dat zij daarmee afgeeft aan de samenleving?

TIMING – Minister de Jonghe van het CDA heeft toegezegd om uiterlijk in juni met een reactie te komen op het onderzoek dat belangenorganisaties voor mantelzorgers en PGB-houders hebben uitgevoerd naar de hoogte van PGB’s. Uit hun onderzoek zou blijken dat PGB-houders te weinig geld krijgen om zorgverleners te betalen. Zij zien elke vergoeding minder dan het volledige ZIN-tarief als een vorm van ontmoediging. Is de wethouder op de hoogte van de toezegging van de minister? Wat gaat de wethouder doen als de minister stelt dat gemeenten niet mogen ontmoedigen via de tarieven? Wacht de coalitie niet liever wachten op het antwoord van de minister?

SLOT – HoutenAnders! is blij met de voorgenomen verduidelijking, maar stemt tegen het raadsvoorstel zoals het er ligt, omdat de gevolgen voor PGB-houders en ZZP’ers onduidelijk zijn. De hardheidsclausule is geen joker die je inzet om onzekerheden in een verordening te kunnen plaatsen. Wij maken daarom vandaag geen verschil tussen grote zorginstellingen en ZZP’ers. Wij ondertekenen elke motie die oproept om de tarievendiscussie later te voeren. Tot slot roepen wij mede op om zo snel als mogelijk te komen tot één integrale verordening. Het is voor HoutenAnders belangrijk dat deze op zo’n manier wordt geschreven dat inwoners kunnen lezen of de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeenteraad dit kan controleren. Uiteraard steunen wij het amendement dat de evaluatie regelt, zoals het CDA dat voorstelt.

INGESTEMD – amendementen:

[020-2019] Gewijzigde verordening Jeugd, Artikel 18

[026-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

INGESTEMD – moties:

[023-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, Integrale Verordening Sociaal Domein Houten

[024-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, PGB-tarieven bij Jeugdhulp

INGETROKKEN:

[021-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb