Programma Sociaal Domein – 10 maart 2020

De koppen van het AD en het Groentje spreken over een wethouder die het zwaar had of een wethouder die het chagrijn oogstte. Hoewel het vast niet het meest gelukkige moment van Jana Smith (CU) was, is het een negatieve kijk op wat er gisterenavond is gebeurd. Het gaat niet om de wethouder, het gaat over de gemeenteraad en het gaat om Houten. Een veel betere kop zou zijn: Hoera! De gemeenteraad in Houten heeft haar werk gedaan!

Een gemeenteraad heeft namelijk de taak om kaders te stellen: wat willen we bereiken, op welke manier en hoeveel mag dat kosten? Het Programma Sociale Koers is juist zo’n document waar de gemeenteraad haar kaders stelt voor het gemeentelijk sociaal beleid. Gelukkig heeft de gemeenteraad aangegeven dit belangrijke plan vol goede bedoelingen nogmaals te willen bespreken in de raad. Uiteraard wordt het plan dan aangevuld met een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes; meerjarendoelstellingen en concrete effectindicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen; beschikbaar budget voor de doelstellingen. Dat is geen verlies voor de wethouder, maar een kans voor Houten.

Vanwege de onduidelijkheden, kon Houten Anders! het in de raad kort houden. Het plan was nog niet af. Wij hebben het daar verder bij gelaten, want alles was tegen die tijd al gezegd. Wij kijken uit naar het inhoudelijke debat over het plan als het écht af is. Wij zullen er dan op letten, dat het plan voldoende ambitie uitspreekt. 

Hieronder leest u het statement dat Wayne aan het eind van de avond maakte:

Beste inwoners van Houten, Geachte leden van de raad,

Houten is een gemeenschap met een sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Houtenaren mogen er op rekenen dat dit altijd goed geregeld is. In Houten staan veel mensen vrijwillig voor elkaar klaar. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Voor Houten Anders! is dit het bewijs dat er veel goed gaat. Toch blijft het onduidelijk wat ons vertrekpunt is aan de start van deze koers. Vanavond spreken wij over het programma Sociale Koers, dat kaders voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein vaststelt.

Het is goed dat dit programma met haar leidende principes meer duidelijkheid wil geven aan zorgaanbieders en het Sociaal Team en wij willen u dan ook een compliment maken: Er ligt een goede basis, MAAR… het is nog niet af. Dat maken wij op uit hoe dit debat gevoerd is en het grote aantal moties en amendementen dat vanavond al is ingediend. Zij roepen in grote lijnen allemaal op om te komen met duidelijke kaders, een probleemanalyse, concrete doelstellingen, afwegingskaders, meer controle vanuit de raad en een beter raadsvoorstel. Wij houden het daarom kort. We willen van u weten hoe u er voor gaat zorgen dat deze raad gezamenlijk dezelfde sociale koers gaat varen?

Hieronder de URL’s naar de stukken van de raadsvergadering van 10 maart 2020:

Raadsagenda met stukken

Videoverslag

Verordening Jeugd

Op woensdag 5 juni stemde de raad over een herziening van de Verordening Jeugd. Dat zijn de gemeenteregels die de Houtense Jeugdzorg regelen. Er werden een aantal wijzigingen voorgesteld die de jeugdzorg in onze gemeente duidelijker en toegankelijker moeten maken. Ook stelde het college een nieuwe tariefstelling voor PGB-houders voor. Houten Anders! was ongelukkig met de manier waarop een onderscheid werd gemaakt tussen ZZP’ers en grote zorgaanbieders. PGB-houders die zorg inkopen bij een ZZP’er, kregen volgens het voorstel een vergoeding van 75 procent van het zogeheten ZIN-tarief. Een ZIN-tarief is een standaard bedrag, waartegen de gemeente zelf zorg inkoopt voor mensen die geen gebruik maken van het PGB. Het debat werd ingewikkelder toen bleek dat de tariefstelling op aannames was gebaseerd, omdat er geen onderzoek naar de feiten was gedaan. Het college noemde de wijzigingen desondanks ‘technisch’, maar daar dachten de oppositiepartijen (SGP, PvdA, D’66, ITH en Houten Anders!) anders over.

Na een kritisch debat is Houten Anders! gelukkig met de instemming van wethouder Smit om de verordening in het voordeel van de PGB-houders te wijzigen. De verordening zal wel onderscheid blijven maken tussen PGB-houders die ZZP’ers of grote zorgaanbieders inhuren, maar zodra de vergoeding van 75 procent van het ZIN-tarief niet genoeg blijkt om de zorg te kunnen inkopen, dan krijgt een PGB-houder de kosten nu tóch vergoed. Verder heeft de wethouder het verzoek van PvdA, D’66, SGP en Houten Anders! om een onderzoek naar de gevolgen van de tarieven in de Jeugdzorg te doen omarmd en ons gezamenlijke verzoek om binnen een jaar een nieuwe verordening voor te stellen waarin de regels voor Zorg, Jeugd en Werk samen worden verwerkt ook. Daarmee doet de wethouder volgens ons recht aan dit belangrijke dossier en kan deze verordening ook op onze steun rekenen.

In de gemeenteraad hebben wij ons standpunt als volgt verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Goede zorg is HEEL GEWOON voor HoutenAnders! De aangepaste verordening kan dan ook grotendeels op de steun van HoutenAnders! rekenen. De beschikkingen, het opnemen van de voorwaarden voor PGB’s en jeugdhulpvoorzieningen: het zorgt allemaal voor meer duidelijkheid. Duidelijke communicatie en toegankelijke zorg voor ALLE inwoners, dát is anders.

TWISTPUNT – Sommige mensen zijn anders, zij passen niet in de standaard voorzieningen die de gemeente voor hen heeft ingekocht. PGB’s helpen mensen mee te kunnen blijven doen, door zelf de regie over hun leven te houden als zij afhankelijk zijn van zorg. Het college stelt voor om PGB-houders 75% van het ZIN-tarief te vergoeden als zij deze zorg inkopen bij een ZZP’er.

VISIE – Hiermee introduceert het college een nieuw PGB-tarief en een ongelijkheid in Houten: de kleine zelfstandige tegenover de zorgreus. Het is onduidelijk of deze politieke keuze leidt tot betere zorg of lagere maatschappelijke kosten. Zit er een visie achter? Het blijft onduidelijk of het voorgestelde tarief ‘toereikend’ is en welk effect dit heeft voor kleine zelfstandigen en dat zouden wij graag onderzocht zien.

ZZP’ERS – Los van de ontmoediging, maakt u onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Als u er zo van overtuigd bent dat een ZZP’er de zorg 25% goedkoper kan leveren, waarom kiest dit college dan voor een onderscheid tussen ondernemende zorgprofessionals en bureaucratische zorginstellingen? Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat grote instellingen hogere kosten hebben die een ZZP’er niet heeft. Is de wethouder zich bewust van het signaal dat zij daarmee afgeeft aan de samenleving?

TIMING – Minister de Jonghe van het CDA heeft toegezegd om uiterlijk in juni met een reactie te komen op het onderzoek dat belangenorganisaties voor mantelzorgers en PGB-houders hebben uitgevoerd naar de hoogte van PGB’s. Uit hun onderzoek zou blijken dat PGB-houders te weinig geld krijgen om zorgverleners te betalen. Zij zien elke vergoeding minder dan het volledige ZIN-tarief als een vorm van ontmoediging. Is de wethouder op de hoogte van de toezegging van de minister? Wat gaat de wethouder doen als de minister stelt dat gemeenten niet mogen ontmoedigen via de tarieven? Wacht de coalitie niet liever wachten op het antwoord van de minister?

SLOT – HoutenAnders! is blij met de voorgenomen verduidelijking, maar stemt tegen het raadsvoorstel zoals het er ligt, omdat de gevolgen voor PGB-houders en ZZP’ers onduidelijk zijn. De hardheidsclausule is geen joker die je inzet om onzekerheden in een verordening te kunnen plaatsen. Wij maken daarom vandaag geen verschil tussen grote zorginstellingen en ZZP’ers. Wij ondertekenen elke motie die oproept om de tarievendiscussie later te voeren. Tot slot roepen wij mede op om zo snel als mogelijk te komen tot één integrale verordening. Het is voor HoutenAnders belangrijk dat deze op zo’n manier wordt geschreven dat inwoners kunnen lezen of de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeenteraad dit kan controleren. Uiteraard steunen wij het amendement dat de evaluatie regelt, zoals het CDA dat voorstelt.

INGESTEMD – amendementen:

[020-2019] Gewijzigde verordening Jeugd, Artikel 18

[026-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

INGESTEMD – moties:

[023-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, Integrale Verordening Sociaal Domein Houten

[024-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, PGB-tarieven bij Jeugdhulp

INGETROKKEN:

[021-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

Uitnodiging: Politiek café Jeugdzorg Houten

Donderdag 9 mei 2019, Huis van Houten, Onderdoor 160, Houten, 19:30 tot 21:45

Goede jeugdhulp maak je samen met de cliënt!

Hoe mooi zou het zijn als we ervaringen van cliënten weten te verbinden met professioneel handelen? En wat kunnen we leren van andere gemeenten? Aan de hand van uw ervaringen gaan we samen op zoek naar wat passende jeugdzorg kan inhouden. We willen jongeren en ouders daarbij écht centraal stellen. We gaan het hebben over het Sociaal Team, instellingen en zelfstandige hulpverleners. Maar ook financiën, passend onderwijs en residentiële zorg komen aan de orde.

Beste jongeren, ouders en verzorgers,

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de jeugdzorg. De gemeenten werden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en die verandering is nog niet af. Gemeenten zoeken naar de beste manier om hun nieuwe taken goed te doen. Alsof dat niet ingewikkeld genoeg is, rijzen de kosten de pan uit, vooral omdat de vraag naar jeugdzorg stijgt. De gemeenteraad zal de komende tijd veel aandacht hebben voor de jeugdzorg in Houten.

Om de kant van de jongeren en ouders meer te belichten heeft de PvdA Houten het initiatief genomen voor een politiek café. Houten Anders! accepteerde de uitnodiging van de PvdA Houten, om samen met D66 en de SGP dit politiek café over de jeugdzorg in Houten te organiseren. Het is voor ons namelijk belangrijk om te horen hoe jullie denken over de jeugdzorg in Houten. Als (ex-)cliënt, mantelzorger of ouder, broer of zus, weet je veel beter wat er goed gaat en wat anders kan. Kom jij ook?

Interessante sprekers zullen hun ideeën met ons delen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over de jeugdzorg. De wethouder en een aantal leden van het Sociaal Team Houten hebben aangegeven te komen luisteren en zullen meedenken. Daarmee wordt het een volle en interessante avond met een borrel als afsluiter.

Zie ik jullie op donderdag 9 mei om 19:30 uur in het Huis van Houten?

Tot dan!

 

Axel Eerdman
commissielid HoutenAnders!

 

De flyer: