Energieplan 2020 – 2025

Op dinsdag 11 februari sprak de gemeenteraad zich uit over het Energieplan 2020-2025. Verschillende inwonersinitiatieven en Houtense organisaties hebben actief mee mogen schrijven aan de plannen. Door deze samenwerking is het Wethouder de Groot gelukt om een Houtens plan te schrijven. Het plan is nog niet af. Elk jaar zullen de plannen worden bijgesteld in overleg met inwonersinitiatieven en organisaties. Inwoners blijven zo betrokken bij de energietransitie. Het is belangrijk dat de gemeenteraad daarom goed geïnformeerd blijft over de resultaten van de plannen en het verloop van de samenwerking. De kosten van de plannen waren ook onderdeel van de discussie en voor ITH een belangrijke reden om tegen te zijn. Houten Anders! vindt juist dat de aanpak van de wethouder alle ruimte moet krijgen om Houtense oplossingen samen met inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Landelijke doelstellingen moeten immers worden gehaald en energie wordt steeds duurder. Slimme investeringen in samenspraak met inwoners brengen Houten veel verder dan een stem tegen. Het Energieplan werd met een ruime meerderheid van de stemmen (23 van 27) aangenomen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Energieplan op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt het Energieplan 2020-2025. Naast Klimaat en Wonen is Energie de prioriteit van deze raadsperiode. Het energieplan moet leiden tot een energieneutraal Houten in 2040.

Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie duurzaam produceren als we verbruiken. Dat kan door energie te produceren via zon, wind, aardwarmte en wellicht met andere technieken. Daarnaast valt heel veel te winnen door minder energie te verbruiken. Dat kan door isolatie, slimme verlichting, slimmer verbruik en toepassing van veel grote en kleinere technieken.

Er zijn 4 grote groepen van energieverbruikers in Houten: Bedrijven, huishoudens, mobiliteit en landbouw. Het energieplan beperkt zich wat ons betreft nog teveel tot de huishoudens. We zien in elk van deze groepen initiatieven van Houtenaren. Deze initiatieven moeten we aanmoedigen. Dit is tenslotte de ultieme vorm van participatie en al op verschillende plaatsen in Houten zeer succesvol geweest. Via het aanjaagteam kunnen we de activiteiten van deze meer dan 100 vrijwilligers helpen organiseren en professionaliseren.

Wij roepen het college op om druk op provincie en rijk uit te oefenen voor flexibelere regelgeving omtrent energie. Wij zien graag dat nieuwbouwprojecten meer energie gaan opleveren dan verbruiken – dat is dus nog een flinke stap verder dan nul op de meter. Elke extra vierkante meter zonnepaneel helpt mee de doelstellingen te halen, maar met de huidige regelgeving is het oninteressant om meer energie op te wekken dan je zelf nodig hebt. Daar moet iets op verzonnen worden!

Ook vragen wij het college om altijd het belang van de inwoners in acht te nemen. Ondanks de enorme inspanning die gepleegd moet worden door ons allemaal, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in financiële problemen te brengen door gedwongen aanpassingen aan woningen ten behoeve van de energietransitie.

Denk hierbij aan het voorkomen van energiearmoede; hoe maken wij energie betaalbaar voor mensen met een kleine beurs? Wij zien hier een duidelijke link met de prestatieafspraken met Viveste. Ook oudere sociale huurwoningen in Houten moeten goed geïsoleerd worden. Dit jaar maakt Viveste plannen voor labels D tot en met G. We vragen de wethouder een toezegging om de ambitie te uiten dat in 2025 er geen huurwoningen meer zijn met label C of lager en die vast te leggen in de prestatieafspraken.

Het meest belangrijke voor een lange termijn plan is de communicatie vanuit de overheid. Hoe houden we inwoners en bedrijven betrokken om mee te doen in de transitie? Hoe laten we huurders weten wat hun rechten zijn als zij hun woning zelf willen laten verduurzamen? Hoe leggen we simpel en duidelijk uit wat iemand zelf kan en vooral mag doen? De regelgeving moet kraakhelder zijn en daar zullen we het college aan blijven herinneren. Afsluitend nog één vraag aan de wethouder: hoe vieren we successen als subdoelstellingen zijn behaald?

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het energieplan dat voor ons ligt. Een goed begin is het halve werk. Dat wij instemmen mag duidelijk zijn, we kunnen niet anders dan dit plan toejuichen.

Laten vol energie werken aan de energietransitie.

Houten Anders! stemde VOOR het Energieplan 2020 – 2025

  • VOOR de motie evaluatie jaarplannen.
  • TEGEN de motie financiële raming.

 

Meer informatie: 

Klik hier voor het energieplan, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Prestatieafspraken 2020 (Viveste, gemeente, HAR Houten) 

De wind waait anders!

De raadsvergadering van 1 oktober zal in het teken staan van de plannen voor het Windpark Goyerbrug.

Houten Anders! zal daar niet bij zijn. Heel vervelend, maar ook raadsleden hebben soms verplichtingen waar ze niet aan kunnen ontkomen. Ons raadslid is op 1 oktober in het buitenland en kan dus niet in de raadszaal aanwezig zijn. Dit gebeurt wel vaker, maar bij Houten Anders! betekent het dan dat we helemaal niet aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om iemand anders voor deze vergadering te laten waarnemen.

Wij vinden dat enorm vervelend, zeker bij zo’n belangrijk dossier als het Windpark Goyerbrug.

Het klimaat ligt ons na aan het hart. En ook wij vinden dat we met z’n allen moeten helpen om het energievraagstuk op te lossen. Een windmolenpark is daarbij één van de opties om schone energie te genereren. We hebben al ervaring met een windpark in Houten en gaan nu beslissen over een nieuw park.

Het lijkt erop dat het college probeert om dit project gehaast door de raad te sluizen. Het heeft echter enorme impact en heel veel bewoners van Houten en omstreken hebben vragen of zorgen over dit project. Dit heeft na de eerste ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen geleid tot 86 zienswijzen.

Het college heeft deze zienswijzen naar onze mening onvoldoende behandeld. Alle zienswijzen zijn kort samengevat en beantwoord in één document. Hierdoor mist bij vele zienswijzen de volledige context. Het evalueren door de raads- en commissieleden van de antwoorden is al een uitdaging door het aantal. Door niet de hele zienswijze bij het antwoord te tonen vereist het ook nog eens dat de originele zienswijze ernaast wordt gelegd. Dat is een hele puzzel, want in het document zijn de zienswijzen op onderwerp gegroepeerd.

Waar wij ons het meest aan storen is dat de indieners van de zienswijzen geen individueel antwoord hebben ontvangen. Ook is er geen contact met de indieners gezocht waar de zienswijze verduidelijking of een toelichting nodig had. Dit moet anders in de toekomst; iedere indiener van een zienswijze dient een volwaardig antwoord op de ingediende zienswijze te ontvangen en bij onduidelijkheid moet de indiener gecontacteerd worden ter verduidelijking.

Daarnaast is de beantwoording onvoldoende krachtig en sluitend om het college te steunen: “Er is evenwel geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar voor een directe relatie tussen gezondheidsrisico’s en het geluid van windturbines.” Wél is bekend dat 1 op de 10 mensen er gevoeliger voor is dan anderen. Er is nog geen ervaring met windmolens van deze grootte. Het is niet heel raar dat mensen zich dan oprecht zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen zou je als gemeente heel serieus moeten nemen.

Veel antwoorden gebruiken (meet-)gegevens van andere windmolenparken. Het nieuwe park wordt echter hoger dan elke andere windmolen die op dit moment in Nederland staat en de dichtstbijzijnde woningen staan dichterbij dan elders. Om even een gevoel te krijgen van de grootte: als je de windmolen op schaal zou willen maken naast een LEGO-minifiguur (4cm hoog), dan is de windmolen ruim 5 meter hoog –  de hoogte van een flinke lantaarnpaal. Dat gaf ons toch een ander beeld dan een sfeerimpressiefoto.

Moeten we op 1 oktober per se beslissen om nog net de maximale subsidie te kunnen verkrijgen? Als het project daadwerkelijk zo afhankelijk is van een subsidie, is het dan wel echt levensvatbaar?

Dit project rammelt procesmatig aan alle kanten. Waar het eerdere proces rondom Windpark Houten erg problematisch is verlopen, heeft de gemeente voor dit nieuwe windpark de regie niet in eigen handen genomen. Al bij de allereerste vaststelling van de locatie heeft men geen voorwaarden vastgesteld met betrekking tot hoogte, vergoeding, participatie, et cetera. Naar onze mening had de gemeente de regie in eigen handen moeten houden en de verantwoordelijkheid niet bij de marktpartijen moeten neerleggen. Toen wij instemden met de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen in mei, hebben we ook een motie ingediend ter evaluatie van het volledige proces. Zowel voor- als tegenstanders van het windpark hebben deze motie toen niet gesteund, maar we blijven erbij dat dit een noodzakelijk leermoment zou moeten zijn.

Het Windfonds is nog niet uitgewerkt, de financiële zekerheid is onduidelijk en bewoners hebben laten zien dat er nog veel vragen zijn. Wij kunnen nu niet met dit project instemmen. We hopen dat het debat van dinsdag 1 oktober een stevig en eerlijk debat zal zijn en dat de andere raadsleden een wijze beslissing zullen nemen. Als wij in de raad aanwezig zouden zijn, zouden wij pleiten voor uitstel.

*** UPDATE ***

Na het debat kan de fractie van Houten Anders! niet anders concluderen dan dat wij TEGEN het raadsvoorstel zijn.
We zijn erg teleurgesteld in de beantwoording van de wethouder. Zij heeft onvoldoende toegezegd om met deze gang van zaken in te kunnen stemmen. Uiteraard mochten wij niet stemmen, maar wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij zouden hebben gestemd.

Voor meer informatie, de raadsstukken en de beantwoording van de zienswijzen, klik hier.

WINDPARK GOYERBRUG

Op dinsdag 28 mei 2019 stemde Houten Anders! in met de ‘Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug’, maar niet omdat wij geen bedenkingen hebben. De bedenkingen die wij over het verloop van het jarenlange proces hebben, stonden niet ter discussie. De vraag of de gemeente een windpark wilde is jaren geleden al beantwoord. De vraag luidde wél: voldoen de aanvraag en de windmolens aan de kaders die de gemeenteraad ooit stelde? Willen we een windfonds? Staan we het college toe dit windfonds later vorm te geven, op een moment dat dit ook praktisch mogelijk is? Er waren onvoldoende kaders waar de molens aan moesten voldoen. Hierdoor werd ‘the sky’ letterlijk ‘the limit’. Wie hier dan ‘nee’ op antwoordt, probeert feitelijk de spelregels achteraf aan te passen en verliest de regie. Via het Provinciaal InpassingsPlan zouden de windmolens er dan alsnog komen.  De nee-stem in deze raadsvergadering klonk stoer, maar is in onze ogen een stem tegen het algemeen belang, tegen een betrouwbare overheid richting ondernemers en tegen de omwonenden geweest, omdat deze raadsleden hebben gegokt met de ruime compensatieregeling en het kleine beetje regie dat je nu als gemeente nog kunt hebben. Veel argumenten tegen een windpark gaan bovendien voorbij aan de energieopdracht die wij als gemeente moeten uitvoeren. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! in de raadzaal heeft gezegd:

Houten Anders! staat voor een duurzame gemeente. Wij staan naast alle andere energievormen, óók voor windenergie. Toch hebben wij moeite met het verloop van het besluitvormingsproces.

Jaren geleden, aan het begin van het proces, hebben het college en de gemeenteraad geen kaders meegegeven aan de initiatiefnemer. Hoe hoog mag een windmolen in de gemeente zijn? Hoeveel compensatie is redelijk? Met de kaders die wij hem wel mee hebben gegeven, mogen we onszelf bijna gelukkig prijzen, dat deze initiatiefnemer de omgeving wil compenseren!

Houten Anders! heeft daarom veel moeite gehad met haar besluit. Wij kunnen ons geen beeld vormen van de overlast die windmolens van 240 meter wel of niet zullen geven. Moet je dan instemmen met zo’n ingrijpend besluit?

Heeft het überhaupt zin om tegen het voorstel te zijn? Een goede vraag.

Want wat de raad vandaag ook beslist: volgens de initiatiefnemer komen de windmolens er via een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) tóch. Wij achten die kans groot. Het is dus slechts een formaliteit om hier vanavond over te stemmen, terwijl het proces aan alle kanten wringt. Met de kennis van nu, zouden wij dit proces anders doen en kaders stellen. Kaders over de hoogte, kaders voor een participatiemolen, kaders over wat inspraak is en kaders over wat een redelijke compensatie is, omdat wij niet afhankelijk willen zijn van de goodwill van een initiatiefnemer.

Die goodwill is nu afhankelijk van de financiële ruimte die de initiatiefnemer heeft. De initiatiefnemer loopt een deel van de zogeheten SDE subsidie mis als wij vanavond – als raad – tegen stemmen. De vertraging die dat oplevert zorgt ervoor dat de initiatiefnemer niet de compensatieregeling kan (of wil) geven die hij heeft voorgesteld. Het gevolg is dat de omwonenden de dupe zijn. Ze krijgen niet alleen een windmolen in hun tuin, maar de gemeente heeft geen mogelijkheid om de initiatiefnemer aan zijn woord te houden en de omwonenden te compenseren.

En wat er ook wordt beweerd, het project in Het Goy blijft in onze ogen experimenteel. Het is niet de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd, maar wél de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd dichtbij een dorpskern. Houten Anders! had liever een initiatief gezien met bewezen technologie en een vergelijkbaar windpark in een gelijksoortige omgeving om vooraf meer te weten over effecten op natuur, milieu en de gezondheid van omwonenden. Zou je in het vervolg voorafgaand aan een onderzoek, meer consensus kunnen bereiken over de onderzoeken naar gezondheids-, natuur- en milieueffecten, waardoor zorgen samen en transparant kunnen worden onderzocht?

Geld vrijmaken voor communicatie hebben we een goede keuze gevonden. Of het geld goed besteed is, blijft de vraag. In het vervolg zouden we graag zien dat deze communicatie niet alleen duidelijk en op tijd is, maar ook ruimte biedt voor feedback en discussie.

Het feit dat de raad op punten als hoogte, inspraak of compensatie nooit kaders heeft gesteld leidt er vanavond toe dat de gemeenteraad elk redelijk voorstel moet accepteren. Wie dit ontkent, miskent de rol die wij als raad en college hebben gehad in de afgelopen tien jaar. Wij nodigen de raad en het college daarom uit te leren van deze casus.

Wij dienden daartoe onderstaande motie in, waarna wethouder De Groot heeft toegezegd de evaluatie liever tegelijk met de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES) in te plannen.

[018-2019] Verworpen in de raad van 28-05-2019