Programma Sociaal Domein – 10 maart 2020

De koppen van het AD en het Groentje spreken over een wethouder die het zwaar had of een wethouder die het chagrijn oogstte. Hoewel het vast niet het meest gelukkige moment van Jana Smith (CU) was, is het een negatieve kijk op wat er gisterenavond is gebeurd. Het gaat niet om de wethouder, het gaat over de gemeenteraad en het gaat om Houten. Een veel betere kop zou zijn: Hoera! De gemeenteraad in Houten heeft haar werk gedaan!

Een gemeenteraad heeft namelijk de taak om kaders te stellen: wat willen we bereiken, op welke manier en hoeveel mag dat kosten? Het Programma Sociale Koers is juist zo’n document waar de gemeenteraad haar kaders stelt voor het gemeentelijk sociaal beleid. Gelukkig heeft de gemeenteraad aangegeven dit belangrijke plan vol goede bedoelingen nogmaals te willen bespreken in de raad. Uiteraard wordt het plan dan aangevuld met een concreter afwegingskader voor de te maken keuzes; meerjarendoelstellingen en concrete effectindicatoren voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen; beschikbaar budget voor de doelstellingen. Dat is geen verlies voor de wethouder, maar een kans voor Houten.

Vanwege de onduidelijkheden, kon Houten Anders! het in de raad kort houden. Het plan was nog niet af. Wij hebben het daar verder bij gelaten, want alles was tegen die tijd al gezegd. Wij kijken uit naar het inhoudelijke debat over het plan als het écht af is. Wij zullen er dan op letten, dat het plan voldoende ambitie uitspreekt. 

Hieronder leest u het statement dat Wayne aan het eind van de avond maakte:

Beste inwoners van Houten, Geachte leden van de raad,

Houten is een gemeenschap met een sociaal hart en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Houtenaren mogen er op rekenen dat dit altijd goed geregeld is. In Houten staan veel mensen vrijwillig voor elkaar klaar. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Voor Houten Anders! is dit het bewijs dat er veel goed gaat. Toch blijft het onduidelijk wat ons vertrekpunt is aan de start van deze koers. Vanavond spreken wij over het programma Sociale Koers, dat kaders voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein vaststelt.

Het is goed dat dit programma met haar leidende principes meer duidelijkheid wil geven aan zorgaanbieders en het Sociaal Team en wij willen u dan ook een compliment maken: Er ligt een goede basis, MAAR… het is nog niet af. Dat maken wij op uit hoe dit debat gevoerd is en het grote aantal moties en amendementen dat vanavond al is ingediend. Zij roepen in grote lijnen allemaal op om te komen met duidelijke kaders, een probleemanalyse, concrete doelstellingen, afwegingskaders, meer controle vanuit de raad en een beter raadsvoorstel. Wij houden het daarom kort. We willen van u weten hoe u er voor gaat zorgen dat deze raad gezamenlijk dezelfde sociale koers gaat varen?

Hieronder de URL’s naar de stukken van de raadsvergadering van 10 maart 2020:

Raadsagenda met stukken

Videoverslag

Kerstboomverbranding

Houten Anders! heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat het college heeft besloten om de jaarlijkse kerstboomverbranding te stoppen. De vragen werden in bijzijn van de indieners van de petitie mondeling beantwoord door wethouder De Groot (GL) tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019. Na de antwoorden dienden wij samen met het CDA, ITH en VVD Houten een motie in, om de traditie in 2020 in elk geval door te laten gaan en daarna met initiatiefnemers en de kinderraad te zoeken naar een mogelijk nieuwe invulling. Deze motie werd aangenomen, waardoor de kerstboomverbranding in 2020 in elk geval door zal gaan en er toch een traditie overblijft.

Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen,

De jaarlijkse kerstboomverbranding is een spektakel waar veel kinderen met hun ouders naar uitkijken. Na het verzamelen van de bomen kunnen de kinderen op een koude, donkere avond op een veilige en gecontroleerde manier genieten van de warmte en het licht van de brandende kerstbomen. Voor de vrijwillige brandweer is het een heel leuk en nuttig evenement, waarbij alle kinderen de brandweer van dichtbij kunnen zien en met ze op de foto kunnen, wat massaal gebeurt.

Het stoppen van deze verbranding is gebaseerd op een enquête via het burgerpanel. Voor dit evenement is het burgerpanel echter ongeschikt. Een burgerpanel is een platform om een idee te toetsen, maar geen instrument om te gebruiken als besluitvormend referendum. Een evenement dat zo specifiek op kinderen is gericht en dat ook één van de weinige spectaculaire evenementen voor jongere kinderen is, zou op zijn minst moeten worden besproken met de kinderen. 

Tradities moeten niet zomaar worden afgeschaft, maar in goed overleg met belanghebbenden worden aangepast indien deze het algemeen belang schaden.

Graag horen wij de antwoorden op onze vragen. Daarnaast dienen wij bij deze een motie in om dit jaar alsnog traditioneel de kerstboomverbranding te laten doorgaan. Voor het jaar erop willen we dan vragen om in overleg met een groep kinderen en andere betrokkenen te kijken hoe we deze traditie kunnen vormgeven voor de toekomst.

Raadspraat – Anders Omgaan met Tradities

In het Groentje van 16 oktober heeft ons commissielid Bartjan Meier al eens uiteen gezet hoe wij om willen gaan met tradities.

Schriftelijke vragen

Politieke partijen kunnen de wethouder alles vragen. De wethouder moet daar antwoord op geven. Zo stelden wij vragen over de afwegingen die het college heeft gemaakt toen zij de beslissing nam om de kerstboomverbranding af te schaffen. U kunt deze vragen hieronder lezen.

Schriftelijke vragen

Wethouder De Groot (GroenLinks) heeft antwoord gegeven. U mag daar zelf een oordeel over vellen als u het videoverslag van de raadsvergadering terugkijkt. Er worden door andere partijen ook aanvullende vragen gesteld. Het onderwerp wordt behandeld tussen minuut 11:00 tot 35:00 van de avond.

Motie

Onze gezamenlijke motie is met 22 stemmen aangenomen en kreeg de steun van CDA, ITH, VVD, D66, PvdA en SGP Houten.
Daarmee geeft de raad wat ons betreft een krachtig signaal dat je een traditie niet vanuit het gemeentehuis moet bepalen, zonder overleg met wie het aangaat. Wij kijken uit naar de aankomende kerstboomverbranding!

Motie – Kerstbomenverbranding

Verordening Jeugd

Op woensdag 5 juni stemde de raad over een herziening van de Verordening Jeugd. Dat zijn de gemeenteregels die de Houtense Jeugdzorg regelen. Er werden een aantal wijzigingen voorgesteld die de jeugdzorg in onze gemeente duidelijker en toegankelijker moeten maken. Ook stelde het college een nieuwe tariefstelling voor PGB-houders voor. Houten Anders! was ongelukkig met de manier waarop een onderscheid werd gemaakt tussen ZZP’ers en grote zorgaanbieders. PGB-houders die zorg inkopen bij een ZZP’er, kregen volgens het voorstel een vergoeding van 75 procent van het zogeheten ZIN-tarief. Een ZIN-tarief is een standaard bedrag, waartegen de gemeente zelf zorg inkoopt voor mensen die geen gebruik maken van het PGB. Het debat werd ingewikkelder toen bleek dat de tariefstelling op aannames was gebaseerd, omdat er geen onderzoek naar de feiten was gedaan. Het college noemde de wijzigingen desondanks ‘technisch’, maar daar dachten de oppositiepartijen (SGP, PvdA, D’66, ITH en Houten Anders!) anders over.

Na een kritisch debat is Houten Anders! gelukkig met de instemming van wethouder Smit om de verordening in het voordeel van de PGB-houders te wijzigen. De verordening zal wel onderscheid blijven maken tussen PGB-houders die ZZP’ers of grote zorgaanbieders inhuren, maar zodra de vergoeding van 75 procent van het ZIN-tarief niet genoeg blijkt om de zorg te kunnen inkopen, dan krijgt een PGB-houder de kosten nu tóch vergoed. Verder heeft de wethouder het verzoek van PvdA, D’66, SGP en Houten Anders! om een onderzoek naar de gevolgen van de tarieven in de Jeugdzorg te doen omarmd en ons gezamenlijke verzoek om binnen een jaar een nieuwe verordening voor te stellen waarin de regels voor Zorg, Jeugd en Werk samen worden verwerkt ook. Daarmee doet de wethouder volgens ons recht aan dit belangrijke dossier en kan deze verordening ook op onze steun rekenen.

In de gemeenteraad hebben wij ons standpunt als volgt verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Goede zorg is HEEL GEWOON voor HoutenAnders! De aangepaste verordening kan dan ook grotendeels op de steun van HoutenAnders! rekenen. De beschikkingen, het opnemen van de voorwaarden voor PGB’s en jeugdhulpvoorzieningen: het zorgt allemaal voor meer duidelijkheid. Duidelijke communicatie en toegankelijke zorg voor ALLE inwoners, dát is anders.

TWISTPUNT – Sommige mensen zijn anders, zij passen niet in de standaard voorzieningen die de gemeente voor hen heeft ingekocht. PGB’s helpen mensen mee te kunnen blijven doen, door zelf de regie over hun leven te houden als zij afhankelijk zijn van zorg. Het college stelt voor om PGB-houders 75% van het ZIN-tarief te vergoeden als zij deze zorg inkopen bij een ZZP’er.

VISIE – Hiermee introduceert het college een nieuw PGB-tarief en een ongelijkheid in Houten: de kleine zelfstandige tegenover de zorgreus. Het is onduidelijk of deze politieke keuze leidt tot betere zorg of lagere maatschappelijke kosten. Zit er een visie achter? Het blijft onduidelijk of het voorgestelde tarief ‘toereikend’ is en welk effect dit heeft voor kleine zelfstandigen en dat zouden wij graag onderzocht zien.

ZZP’ERS – Los van de ontmoediging, maakt u onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Als u er zo van overtuigd bent dat een ZZP’er de zorg 25% goedkoper kan leveren, waarom kiest dit college dan voor een onderscheid tussen ondernemende zorgprofessionals en bureaucratische zorginstellingen? Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat grote instellingen hogere kosten hebben die een ZZP’er niet heeft. Is de wethouder zich bewust van het signaal dat zij daarmee afgeeft aan de samenleving?

TIMING – Minister de Jonghe van het CDA heeft toegezegd om uiterlijk in juni met een reactie te komen op het onderzoek dat belangenorganisaties voor mantelzorgers en PGB-houders hebben uitgevoerd naar de hoogte van PGB’s. Uit hun onderzoek zou blijken dat PGB-houders te weinig geld krijgen om zorgverleners te betalen. Zij zien elke vergoeding minder dan het volledige ZIN-tarief als een vorm van ontmoediging. Is de wethouder op de hoogte van de toezegging van de minister? Wat gaat de wethouder doen als de minister stelt dat gemeenten niet mogen ontmoedigen via de tarieven? Wacht de coalitie niet liever wachten op het antwoord van de minister?

SLOT – HoutenAnders! is blij met de voorgenomen verduidelijking, maar stemt tegen het raadsvoorstel zoals het er ligt, omdat de gevolgen voor PGB-houders en ZZP’ers onduidelijk zijn. De hardheidsclausule is geen joker die je inzet om onzekerheden in een verordening te kunnen plaatsen. Wij maken daarom vandaag geen verschil tussen grote zorginstellingen en ZZP’ers. Wij ondertekenen elke motie die oproept om de tarievendiscussie later te voeren. Tot slot roepen wij mede op om zo snel als mogelijk te komen tot één integrale verordening. Het is voor HoutenAnders belangrijk dat deze op zo’n manier wordt geschreven dat inwoners kunnen lezen of de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeenteraad dit kan controleren. Uiteraard steunen wij het amendement dat de evaluatie regelt, zoals het CDA dat voorstelt.

INGESTEMD – amendementen:

[020-2019] Gewijzigde verordening Jeugd, Artikel 18

[026-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

INGESTEMD – moties:

[023-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, Integrale Verordening Sociaal Domein Houten

[024-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, PGB-tarieven bij Jeugdhulp

INGETROKKEN:

[021-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

WINDPARK GOYERBRUG

Op dinsdag 28 mei 2019 stemde Houten Anders! in met de ‘Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug’, maar niet omdat wij geen bedenkingen hebben. De bedenkingen die wij over het verloop van het jarenlange proces hebben, stonden niet ter discussie. De vraag of de gemeente een windpark wilde is jaren geleden al beantwoord. De vraag luidde wél: voldoen de aanvraag en de windmolens aan de kaders die de gemeenteraad ooit stelde? Willen we een windfonds? Staan we het college toe dit windfonds later vorm te geven, op een moment dat dit ook praktisch mogelijk is? Er waren onvoldoende kaders waar de molens aan moesten voldoen. Hierdoor werd ‘the sky’ letterlijk ‘the limit’. Wie hier dan ‘nee’ op antwoordt, probeert feitelijk de spelregels achteraf aan te passen en verliest de regie. Via het Provinciaal InpassingsPlan zouden de windmolens er dan alsnog komen.  De nee-stem in deze raadsvergadering klonk stoer, maar is in onze ogen een stem tegen het algemeen belang, tegen een betrouwbare overheid richting ondernemers en tegen de omwonenden geweest, omdat deze raadsleden hebben gegokt met de ruime compensatieregeling en het kleine beetje regie dat je nu als gemeente nog kunt hebben. Veel argumenten tegen een windpark gaan bovendien voorbij aan de energieopdracht die wij als gemeente moeten uitvoeren. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! in de raadzaal heeft gezegd:

Houten Anders! staat voor een duurzame gemeente. Wij staan naast alle andere energievormen, óók voor windenergie. Toch hebben wij moeite met het verloop van het besluitvormingsproces.

Jaren geleden, aan het begin van het proces, hebben het college en de gemeenteraad geen kaders meegegeven aan de initiatiefnemer. Hoe hoog mag een windmolen in de gemeente zijn? Hoeveel compensatie is redelijk? Met de kaders die wij hem wel mee hebben gegeven, mogen we onszelf bijna gelukkig prijzen, dat deze initiatiefnemer de omgeving wil compenseren!

Houten Anders! heeft daarom veel moeite gehad met haar besluit. Wij kunnen ons geen beeld vormen van de overlast die windmolens van 240 meter wel of niet zullen geven. Moet je dan instemmen met zo’n ingrijpend besluit?

Heeft het überhaupt zin om tegen het voorstel te zijn? Een goede vraag.

Want wat de raad vandaag ook beslist: volgens de initiatiefnemer komen de windmolens er via een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) tóch. Wij achten die kans groot. Het is dus slechts een formaliteit om hier vanavond over te stemmen, terwijl het proces aan alle kanten wringt. Met de kennis van nu, zouden wij dit proces anders doen en kaders stellen. Kaders over de hoogte, kaders voor een participatiemolen, kaders over wat inspraak is en kaders over wat een redelijke compensatie is, omdat wij niet afhankelijk willen zijn van de goodwill van een initiatiefnemer.

Die goodwill is nu afhankelijk van de financiële ruimte die de initiatiefnemer heeft. De initiatiefnemer loopt een deel van de zogeheten SDE subsidie mis als wij vanavond – als raad – tegen stemmen. De vertraging die dat oplevert zorgt ervoor dat de initiatiefnemer niet de compensatieregeling kan (of wil) geven die hij heeft voorgesteld. Het gevolg is dat de omwonenden de dupe zijn. Ze krijgen niet alleen een windmolen in hun tuin, maar de gemeente heeft geen mogelijkheid om de initiatiefnemer aan zijn woord te houden en de omwonenden te compenseren.

En wat er ook wordt beweerd, het project in Het Goy blijft in onze ogen experimenteel. Het is niet de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd, maar wél de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd dichtbij een dorpskern. Houten Anders! had liever een initiatief gezien met bewezen technologie en een vergelijkbaar windpark in een gelijksoortige omgeving om vooraf meer te weten over effecten op natuur, milieu en de gezondheid van omwonenden. Zou je in het vervolg voorafgaand aan een onderzoek, meer consensus kunnen bereiken over de onderzoeken naar gezondheids-, natuur- en milieueffecten, waardoor zorgen samen en transparant kunnen worden onderzocht?

Geld vrijmaken voor communicatie hebben we een goede keuze gevonden. Of het geld goed besteed is, blijft de vraag. In het vervolg zouden we graag zien dat deze communicatie niet alleen duidelijk en op tijd is, maar ook ruimte biedt voor feedback en discussie.

Het feit dat de raad op punten als hoogte, inspraak of compensatie nooit kaders heeft gesteld leidt er vanavond toe dat de gemeenteraad elk redelijk voorstel moet accepteren. Wie dit ontkent, miskent de rol die wij als raad en college hebben gehad in de afgelopen tien jaar. Wij nodigen de raad en het college daarom uit te leren van deze casus.

Wij dienden daartoe onderstaande motie in, waarna wethouder De Groot heeft toegezegd de evaluatie liever tegelijk met de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES) in te plannen.

[018-2019] Verworpen in de raad van 28-05-2019