Energieplan 2020 – 2025

Op dinsdag 11 februari sprak de gemeenteraad zich uit over het Energieplan 2020-2025. Verschillende inwonersinitiatieven en Houtense organisaties hebben actief mee mogen schrijven aan de plannen. Door deze samenwerking is het Wethouder de Groot gelukt om een Houtens plan te schrijven. Het plan is nog niet af. Elk jaar zullen de plannen worden bijgesteld in overleg met inwonersinitiatieven en organisaties. Inwoners blijven zo betrokken bij de energietransitie. Het is belangrijk dat de gemeenteraad daarom goed geïnformeerd blijft over de resultaten van de plannen en het verloop van de samenwerking. De kosten van de plannen waren ook onderdeel van de discussie en voor ITH een belangrijke reden om tegen te zijn. Houten Anders! vindt juist dat de aanpak van de wethouder alle ruimte moet krijgen om Houtense oplossingen samen met inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Landelijke doelstellingen moeten immers worden gehaald en energie wordt steeds duurder. Slimme investeringen in samenspraak met inwoners brengen Houten veel verder dan een stem tegen. Het Energieplan werd met een ruime meerderheid van de stemmen (23 van 27) aangenomen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Energieplan op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt het Energieplan 2020-2025. Naast Klimaat en Wonen is Energie de prioriteit van deze raadsperiode. Het energieplan moet leiden tot een energieneutraal Houten in 2040.

Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie duurzaam produceren als we verbruiken. Dat kan door energie te produceren via zon, wind, aardwarmte en wellicht met andere technieken. Daarnaast valt heel veel te winnen door minder energie te verbruiken. Dat kan door isolatie, slimme verlichting, slimmer verbruik en toepassing van veel grote en kleinere technieken.

Er zijn 4 grote groepen van energieverbruikers in Houten: Bedrijven, huishoudens, mobiliteit en landbouw. Het energieplan beperkt zich wat ons betreft nog teveel tot de huishoudens. We zien in elk van deze groepen initiatieven van Houtenaren. Deze initiatieven moeten we aanmoedigen. Dit is tenslotte de ultieme vorm van participatie en al op verschillende plaatsen in Houten zeer succesvol geweest. Via het aanjaagteam kunnen we de activiteiten van deze meer dan 100 vrijwilligers helpen organiseren en professionaliseren.

Wij roepen het college op om druk op provincie en rijk uit te oefenen voor flexibelere regelgeving omtrent energie. Wij zien graag dat nieuwbouwprojecten meer energie gaan opleveren dan verbruiken – dat is dus nog een flinke stap verder dan nul op de meter. Elke extra vierkante meter zonnepaneel helpt mee de doelstellingen te halen, maar met de huidige regelgeving is het oninteressant om meer energie op te wekken dan je zelf nodig hebt. Daar moet iets op verzonnen worden!

Ook vragen wij het college om altijd het belang van de inwoners in acht te nemen. Ondanks de enorme inspanning die gepleegd moet worden door ons allemaal, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in financiële problemen te brengen door gedwongen aanpassingen aan woningen ten behoeve van de energietransitie.

Denk hierbij aan het voorkomen van energiearmoede; hoe maken wij energie betaalbaar voor mensen met een kleine beurs? Wij zien hier een duidelijke link met de prestatieafspraken met Viveste. Ook oudere sociale huurwoningen in Houten moeten goed geïsoleerd worden. Dit jaar maakt Viveste plannen voor labels D tot en met G. We vragen de wethouder een toezegging om de ambitie te uiten dat in 2025 er geen huurwoningen meer zijn met label C of lager en die vast te leggen in de prestatieafspraken.

Het meest belangrijke voor een lange termijn plan is de communicatie vanuit de overheid. Hoe houden we inwoners en bedrijven betrokken om mee te doen in de transitie? Hoe laten we huurders weten wat hun rechten zijn als zij hun woning zelf willen laten verduurzamen? Hoe leggen we simpel en duidelijk uit wat iemand zelf kan en vooral mag doen? De regelgeving moet kraakhelder zijn en daar zullen we het college aan blijven herinneren. Afsluitend nog één vraag aan de wethouder: hoe vieren we successen als subdoelstellingen zijn behaald?

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het energieplan dat voor ons ligt. Een goed begin is het halve werk. Dat wij instemmen mag duidelijk zijn, we kunnen niet anders dan dit plan toejuichen.

Laten vol energie werken aan de energietransitie.

Houten Anders! stemde VOOR het Energieplan 2020 – 2025

  • VOOR de motie evaluatie jaarplannen.
  • TEGEN de motie financiële raming.

 

Meer informatie: 

Klik hier voor het energieplan, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Prestatieafspraken 2020 (Viveste, gemeente, HAR Houten) 

Fort Honswijk 2.0

Houten Anders! is altijd kritisch geweest op de plannen rondom Fort Honswijk. Wij hebben nooit een geheim gemaakt van onze bedenkingen. Des te meer zijn we opgelucht, dat dit project nu een kans van slagen heeft, dankzij een goed gevolgd participatieproces. Het lijkt hierdoor tóch goed te komen. We blijven kritisch…, maar stemmen voor het plan dat er nu ligt.

Onze bijdrage in de raad:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Complimenten voor het ontwikkelkader dat wordt gedragen door alle betrokken partijen. Een voorbeeld van hoe participatie succesvol kan werken. Wij hopen dat deze wijze van participatie een leidraad wordt voor toekomstige initiatieven. We zijn onder de indruk dat deze tweede poging tot samenwerking tot zo’n positief resultaat heeft geleid.

De op te richten stichting heeft met het ontwikkelkader een duidelijke richting om te volgen. Behoud van cultuurhistorie, belangrijk voor het verkrijgen van de subsidie voor restauratie, behoud van natuurwaarden en zorg dragen voor de omgeving van het Fort. We wensen de stichting daar veel succes mee.

De gemeente heeft ook nog een duidelijke rol. Naast het meekijken met de stichting vragen wij het college om tevens iets te doen met betrekking tot de samenhang van de evenementen in de omgeving. Het woongenot van de omwonenden mag niet ten koste gaan van activiteiten in- en rondom het Fort Honswijk. Daar hoort ook handhaving bij, zowel op het gebied van verkeersoverlast als op het gebied van vandalisme en nachtelijk baldadige geluidsoverlast. Graag krijgen wij een toezegging dat handhaving hoog op de agenda staat voor dit gebied.

Naar aanleiding van de RTG (Ronde Tafel Gesprek van 8 oktober in Schalkwijk) blijft er een punt over, dat voor HA! van belang is. Het is voor ons onduidelijk op welke wijze wij als gemeente grip kunnen houden op hoe de stichting wel of niet binnen de kaders blijft als zij de exploitatie van het fort gaat uitvoeren. Wat kunnen we als gemeente doen als de wijze waarop zij de exploitatie van het fort uitvoert, afwijkt van het gezamenlijke beeld dat hiervan is gevormd? Kunnen wij ingrijpen en zo ja, op welke wijze?

Kerstboomverbranding

Houten Anders! heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat het college heeft besloten om de jaarlijkse kerstboomverbranding te stoppen. De vragen werden in bijzijn van de indieners van de petitie mondeling beantwoord door wethouder De Groot (GL) tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019. Na de antwoorden dienden wij samen met het CDA, ITH en VVD Houten een motie in, om de traditie in 2020 in elk geval door te laten gaan en daarna met initiatiefnemers en de kinderraad te zoeken naar een mogelijk nieuwe invulling. Deze motie werd aangenomen, waardoor de kerstboomverbranding in 2020 in elk geval door zal gaan en er toch een traditie overblijft.

Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen,

De jaarlijkse kerstboomverbranding is een spektakel waar veel kinderen met hun ouders naar uitkijken. Na het verzamelen van de bomen kunnen de kinderen op een koude, donkere avond op een veilige en gecontroleerde manier genieten van de warmte en het licht van de brandende kerstbomen. Voor de vrijwillige brandweer is het een heel leuk en nuttig evenement, waarbij alle kinderen de brandweer van dichtbij kunnen zien en met ze op de foto kunnen, wat massaal gebeurt.

Het stoppen van deze verbranding is gebaseerd op een enquête via het burgerpanel. Voor dit evenement is het burgerpanel echter ongeschikt. Een burgerpanel is een platform om een idee te toetsen, maar geen instrument om te gebruiken als besluitvormend referendum. Een evenement dat zo specifiek op kinderen is gericht en dat ook één van de weinige spectaculaire evenementen voor jongere kinderen is, zou op zijn minst moeten worden besproken met de kinderen. 

Tradities moeten niet zomaar worden afgeschaft, maar in goed overleg met belanghebbenden worden aangepast indien deze het algemeen belang schaden.

Graag horen wij de antwoorden op onze vragen. Daarnaast dienen wij bij deze een motie in om dit jaar alsnog traditioneel de kerstboomverbranding te laten doorgaan. Voor het jaar erop willen we dan vragen om in overleg met een groep kinderen en andere betrokkenen te kijken hoe we deze traditie kunnen vormgeven voor de toekomst.

Raadspraat – Anders Omgaan met Tradities

In het Groentje van 16 oktober heeft ons commissielid Bartjan Meier al eens uiteen gezet hoe wij om willen gaan met tradities.

Schriftelijke vragen

Politieke partijen kunnen de wethouder alles vragen. De wethouder moet daar antwoord op geven. Zo stelden wij vragen over de afwegingen die het college heeft gemaakt toen zij de beslissing nam om de kerstboomverbranding af te schaffen. U kunt deze vragen hieronder lezen.

Schriftelijke vragen

Wethouder De Groot (GroenLinks) heeft antwoord gegeven. U mag daar zelf een oordeel over vellen als u het videoverslag van de raadsvergadering terugkijkt. Er worden door andere partijen ook aanvullende vragen gesteld. Het onderwerp wordt behandeld tussen minuut 11:00 tot 35:00 van de avond.

Motie

Onze gezamenlijke motie is met 22 stemmen aangenomen en kreeg de steun van CDA, ITH, VVD, D66, PvdA en SGP Houten.
Daarmee geeft de raad wat ons betreft een krachtig signaal dat je een traditie niet vanuit het gemeentehuis moet bepalen, zonder overleg met wie het aangaat. Wij kijken uit naar de aankomende kerstboomverbranding!

Motie – Kerstbomenverbranding

Herijking visie oude dorp

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni heeft de gemeenteraad van Houten gedebatteerd over de plannen van het college om de gemeentelijke ‘kijk’ op het Oude Dorp te herzien. Dat wil zeggen dat de gemeente onder andere opnieuw wil uitzoeken hoe er binnen het Oude Dorp moet worden omgegaan met winkels, horeca, parkeren, wonen en de historische aanblik. Houten Anders! ziet de herziening als een teken dat we ons Oude Dorp belangrijk vinden. Een herziening kan en zal er toe moeten leiden dat we het Oude Dorp op de toekomst voorbereiden en dat het toch het Oude Dorp blijft zoals we dat kennen. Wij hebben VOOR de plannen van het college gestemd.

Onze bijdrage van de avond, zoals Wayne die in de raad heeft uitgesproken:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

De doelstelling van de herijking van het Oude Dorp doet vermoeden dat het huidige oude dorp niet evenwichtig, levendig en aantrekkelijk is. Houten Anders is juist trots op de huidige oude kern en ziet het Oude Dorp met het plein als waardevol.

Maar… ook wij zien in dat er een goede herijking moet plaatsvinden. Wij zijn blij dat de gemeente de komende ontwikkelingen op elkaar af gaat stemmen.

Tijdens de RTG bleek dat er vele wensen zijn en dat er een grote diversiteit aan ambities is. Wij roepen vooral op vooraf tot een heldere wijze van communiceren, waarbij gebruikte termen voor iedereen hetzelfde betekenen.

Licht duidelijk toe wat ‘autoluw’ en ‘woon(zorg)behoefte’ precies betekenen. Deze ambities lijken strijdig met het actief stimuleren, verlevendigen en bruisend maken van de buitenruimtes en de horeca.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat duidelijk is op welk moment inspraak en participatie mogelijk is. En vooral welke waarde dat vervolgens voor het proces heeft.

Houten Anders! vraagt om een zorgvuldig proces en een realistische planning waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat!Wij zien graag dat er wordt gestreefd naar een beschermd dorpsgezichten steunen dit amendement.

Kortom, Houten Anders! wil met respect voor de historische waarde innoveren en ontwikkelen. Een dorpskern met een plein dat op alle uren van de dag een mooie functie vervult.

“Het Plein is een beetje van ons allen”; het wordt zo vaak gezegd. Wij hopen dan ook dat voor iedereen dit proces ‘ons’ proces gaat worden.

NIEUWBOUW: WEGWIJZER / DEN OORD

Op 12 februari heeft de gemeenteraad wethouder Geerdes (VVD) gevraagd om nogmaals met de omwonenden van de voormalige school te praten. De wethouder kreeg mede op aandringen van Houten Anders! en D’66 duidelijkere kaders mee. Het resultaat van deze gesprekken leverde een voorstel op dat aan de kaders voldeed: 45 woningen en een ruime meerderheid van de buurt die het voorstel kan ondersteunen. Houten Anders! heeft op 28 mei 2019 dan ook ingestemd met het voorstel om 19 vrije sectorappartementen en 26 sociale huurappartementen te bouwen op de plek waar De Wegwijzer eens stond. Dankzij een voorstel vanuit de betrokken ambtenaren, kan een architect ervoor zorgen dat de ruimte tussen de huizen aan de oostzijde (de Hoven) niet kleiner wordt dan de afgesproken 24 meter. Zo komt er na ruim 4 jaar een eind aan een zeer intensief proces, maar we blijven het volgen. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! heeft gezegd in de gemeenteraad van 28 mei 2019.

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden.

Drie maanden geleden heeft de raad de wethouder gevraagd om een laatste poging te doen om tot een acceptabele oplossing te komen voor de plannen Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord.

Onze complimenten voor de wethouder, die actief heeft meegedaan, voor de omwonenden en voor de ambtenaren die zelfs ná de RTG nog door hebben gewerkt aan een voorstel.

Wij steunen dan ook in volle overtuiging het amendement, zodat ook de omwonenden aan de kant van het sociale huurwoningcomplex zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het verkregen DOBB draagvlak.

Er zijn nog steeds een aantal omwonenden met bezwaren. Helaas is er geen perfecte oplossing voor iedereen. We moeten nú een keuze maken. Gezien de hoge woningnood en het getoonde draagvlak voor dit plan zullen we vóór stemmen.

Wij verwachten uit de evaluatie van het hele proces punten ter verbetering te kunnen vinden voor toekomstige projecten.

 

 

Verklaring bij profielschets burgemeester

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Wij zoeken iemand met de juiste vaardigheden, gedrag en kennis waarmee zij of hij adequaat deze mooie functie kan gaan bekleden.

Een verbindende, betrokken, onafhankelijke,  integere, sociale, communicatieve en betrokken bestuurder, die Houten koersvast naar een mooie toekomst kan leiden. Geen eenvoudige taak, dat is wel duidelijk!

Toch verwacht ik dat wij op een mooie wijze hebben gedefinieerd, wat er bij onze gemeente Houten past en wat wij zoeken.

Maarten Venderbosch schreef het vanmorgen al in het Algemeen Dagblad:

“Zacht waar het kan en streng waar het moet.” – AD.nl

Inwoners hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze profielschets en willen een mensgerichte toegankelijke burgemeester.

Houten blijft een dorp met stadse allures vol in beweging en tal van mooie uitdagingen. En mooie taak.

En ja,… daarvoor nodigen wij de nieuwe burgemeester van harte uit.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019.