De wind waait anders!

De raadsvergadering van 1 oktober zal in het teken staan van de plannen voor het Windpark Goyerbrug.

Houten Anders! zal daar niet bij zijn. Heel vervelend, maar ook raadsleden hebben soms verplichtingen waar ze niet aan kunnen ontkomen. Ons raadslid is op 1 oktober in het buitenland en kan dus niet in de raadszaal aanwezig zijn. Dit gebeurt wel vaker, maar bij Houten Anders! betekent het dan dat we helemaal niet aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om iemand anders voor deze vergadering te laten waarnemen.

Wij vinden dat enorm vervelend, zeker bij zo’n belangrijk dossier als het Windpark Goyerbrug.

Het klimaat ligt ons na aan het hart. En ook wij vinden dat we met z’n allen moeten helpen om het energievraagstuk op te lossen. Een windmolenpark is daarbij één van de opties om schone energie te genereren. We hebben al ervaring met een windpark in Houten en gaan nu beslissen over een nieuw park.

Het lijkt erop dat het college probeert om dit project gehaast door de raad te sluizen. Het heeft echter enorme impact en heel veel bewoners van Houten en omstreken hebben vragen of zorgen over dit project. Dit heeft na de eerste ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen geleid tot 86 zienswijzen.

Het college heeft deze zienswijzen naar onze mening onvoldoende behandeld. Alle zienswijzen zijn kort samengevat en beantwoord in één document. Hierdoor mist bij vele zienswijzen de volledige context. Het evalueren door de raads- en commissieleden van de antwoorden is al een uitdaging door het aantal. Door niet de hele zienswijze bij het antwoord te tonen vereist het ook nog eens dat de originele zienswijze ernaast wordt gelegd. Dat is een hele puzzel, want in het document zijn de zienswijzen op onderwerp gegroepeerd.

Waar wij ons het meest aan storen is dat de indieners van de zienswijzen geen individueel antwoord hebben ontvangen. Ook is er geen contact met de indieners gezocht waar de zienswijze verduidelijking of een toelichting nodig had. Dit moet anders in de toekomst; iedere indiener van een zienswijze dient een volwaardig antwoord op de ingediende zienswijze te ontvangen en bij onduidelijkheid moet de indiener gecontacteerd worden ter verduidelijking.

Daarnaast is de beantwoording onvoldoende krachtig en sluitend om het college te steunen: “Er is evenwel geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar voor een directe relatie tussen gezondheidsrisico’s en het geluid van windturbines.” Wél is bekend dat 1 op de 10 mensen er gevoeliger voor is dan anderen. Er is nog geen ervaring met windmolens van deze grootte. Het is niet heel raar dat mensen zich dan oprecht zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen zou je als gemeente heel serieus moeten nemen.

Veel antwoorden gebruiken (meet-)gegevens van andere windmolenparken. Het nieuwe park wordt echter hoger dan elke andere windmolen die op dit moment in Nederland staat en de dichtstbijzijnde woningen staan dichterbij dan elders. Om even een gevoel te krijgen van de grootte: als je de windmolen op schaal zou willen maken naast een LEGO-minifiguur (4cm hoog), dan is de windmolen ruim 5 meter hoog –  de hoogte van een flinke lantaarnpaal. Dat gaf ons toch een ander beeld dan een sfeerimpressiefoto.

Moeten we op 1 oktober per se beslissen om nog net de maximale subsidie te kunnen verkrijgen? Als het project daadwerkelijk zo afhankelijk is van een subsidie, is het dan wel echt levensvatbaar?

Dit project rammelt procesmatig aan alle kanten. Waar het eerdere proces rondom Windpark Houten erg problematisch is verlopen, heeft de gemeente voor dit nieuwe windpark de regie niet in eigen handen genomen. Al bij de allereerste vaststelling van de locatie heeft men geen voorwaarden vastgesteld met betrekking tot hoogte, vergoeding, participatie, et cetera. Naar onze mening had de gemeente de regie in eigen handen moeten houden en de verantwoordelijkheid niet bij de marktpartijen moeten neerleggen. Toen wij instemden met de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen in mei, hebben we ook een motie ingediend ter evaluatie van het volledige proces. Zowel voor- als tegenstanders van het windpark hebben deze motie toen niet gesteund, maar we blijven erbij dat dit een noodzakelijk leermoment zou moeten zijn.

Het Windfonds is nog niet uitgewerkt, de financiële zekerheid is onduidelijk en bewoners hebben laten zien dat er nog veel vragen zijn. Wij kunnen nu niet met dit project instemmen. We hopen dat het debat van dinsdag 1 oktober een stevig en eerlijk debat zal zijn en dat de andere raadsleden een wijze beslissing zullen nemen. Als wij in de raad aanwezig zouden zijn, zouden wij pleiten voor uitstel.

*** UPDATE ***

Na het debat kan de fractie van Houten Anders! niet anders concluderen dan dat wij TEGEN het raadsvoorstel zijn.
We zijn erg teleurgesteld in de beantwoording van de wethouder. Zij heeft onvoldoende toegezegd om met deze gang van zaken in te kunnen stemmen. Uiteraard mochten wij niet stemmen, maar wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij zouden hebben gestemd.

Voor meer informatie, de raadsstukken en de beantwoording van de zienswijzen, klik hier.

Herijking visie oude dorp

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni heeft de gemeenteraad van Houten gedebatteerd over de plannen van het college om de gemeentelijke ‘kijk’ op het Oude Dorp te herzien. Dat wil zeggen dat de gemeente onder andere opnieuw wil uitzoeken hoe er binnen het Oude Dorp moet worden omgegaan met winkels, horeca, parkeren, wonen en de historische aanblik. Houten Anders! ziet de herziening als een teken dat we ons Oude Dorp belangrijk vinden. Een herziening kan en zal er toe moeten leiden dat we het Oude Dorp op de toekomst voorbereiden en dat het toch het Oude Dorp blijft zoals we dat kennen. Wij hebben VOOR de plannen van het college gestemd.

Onze bijdrage van de avond, zoals Wayne die in de raad heeft uitgesproken:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

De doelstelling van de herijking van het Oude Dorp doet vermoeden dat het huidige oude dorp niet evenwichtig, levendig en aantrekkelijk is. Houten Anders is juist trots op de huidige oude kern en ziet het Oude Dorp met het plein als waardevol.

Maar… ook wij zien in dat er een goede herijking moet plaatsvinden. Wij zijn blij dat de gemeente de komende ontwikkelingen op elkaar af gaat stemmen.

Tijdens de RTG bleek dat er vele wensen zijn en dat er een grote diversiteit aan ambities is. Wij roepen vooral op vooraf tot een heldere wijze van communiceren, waarbij gebruikte termen voor iedereen hetzelfde betekenen.

Licht duidelijk toe wat ‘autoluw’ en ‘woon(zorg)behoefte’ precies betekenen. Deze ambities lijken strijdig met het actief stimuleren, verlevendigen en bruisend maken van de buitenruimtes en de horeca.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat duidelijk is op welk moment inspraak en participatie mogelijk is. En vooral welke waarde dat vervolgens voor het proces heeft.

Houten Anders! vraagt om een zorgvuldig proces en een realistische planning waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat!Wij zien graag dat er wordt gestreefd naar een beschermd dorpsgezichten steunen dit amendement.

Kortom, Houten Anders! wil met respect voor de historische waarde innoveren en ontwikkelen. Een dorpskern met een plein dat op alle uren van de dag een mooie functie vervult.

“Het Plein is een beetje van ons allen”; het wordt zo vaak gezegd. Wij hopen dan ook dat voor iedereen dit proces ‘ons’ proces gaat worden.

Verordening Jeugd

Op woensdag 5 juni stemde de raad over een herziening van de Verordening Jeugd. Dat zijn de gemeenteregels die de Houtense Jeugdzorg regelen. Er werden een aantal wijzigingen voorgesteld die de jeugdzorg in onze gemeente duidelijker en toegankelijker moeten maken. Ook stelde het college een nieuwe tariefstelling voor PGB-houders voor. Houten Anders! was ongelukkig met de manier waarop een onderscheid werd gemaakt tussen ZZP’ers en grote zorgaanbieders. PGB-houders die zorg inkopen bij een ZZP’er, kregen volgens het voorstel een vergoeding van 75 procent van het zogeheten ZIN-tarief. Een ZIN-tarief is een standaard bedrag, waartegen de gemeente zelf zorg inkoopt voor mensen die geen gebruik maken van het PGB. Het debat werd ingewikkelder toen bleek dat de tariefstelling op aannames was gebaseerd, omdat er geen onderzoek naar de feiten was gedaan. Het college noemde de wijzigingen desondanks ‘technisch’, maar daar dachten de oppositiepartijen (SGP, PvdA, D’66, ITH en Houten Anders!) anders over.

Na een kritisch debat is Houten Anders! gelukkig met de instemming van wethouder Smit om de verordening in het voordeel van de PGB-houders te wijzigen. De verordening zal wel onderscheid blijven maken tussen PGB-houders die ZZP’ers of grote zorgaanbieders inhuren, maar zodra de vergoeding van 75 procent van het ZIN-tarief niet genoeg blijkt om de zorg te kunnen inkopen, dan krijgt een PGB-houder de kosten nu tóch vergoed. Verder heeft de wethouder het verzoek van PvdA, D’66, SGP en Houten Anders! om een onderzoek naar de gevolgen van de tarieven in de Jeugdzorg te doen omarmd en ons gezamenlijke verzoek om binnen een jaar een nieuwe verordening voor te stellen waarin de regels voor Zorg, Jeugd en Werk samen worden verwerkt ook. Daarmee doet de wethouder volgens ons recht aan dit belangrijke dossier en kan deze verordening ook op onze steun rekenen.

In de gemeenteraad hebben wij ons standpunt als volgt verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Goede zorg is HEEL GEWOON voor HoutenAnders! De aangepaste verordening kan dan ook grotendeels op de steun van HoutenAnders! rekenen. De beschikkingen, het opnemen van de voorwaarden voor PGB’s en jeugdhulpvoorzieningen: het zorgt allemaal voor meer duidelijkheid. Duidelijke communicatie en toegankelijke zorg voor ALLE inwoners, dát is anders.

TWISTPUNT – Sommige mensen zijn anders, zij passen niet in de standaard voorzieningen die de gemeente voor hen heeft ingekocht. PGB’s helpen mensen mee te kunnen blijven doen, door zelf de regie over hun leven te houden als zij afhankelijk zijn van zorg. Het college stelt voor om PGB-houders 75% van het ZIN-tarief te vergoeden als zij deze zorg inkopen bij een ZZP’er.

VISIE – Hiermee introduceert het college een nieuw PGB-tarief en een ongelijkheid in Houten: de kleine zelfstandige tegenover de zorgreus. Het is onduidelijk of deze politieke keuze leidt tot betere zorg of lagere maatschappelijke kosten. Zit er een visie achter? Het blijft onduidelijk of het voorgestelde tarief ‘toereikend’ is en welk effect dit heeft voor kleine zelfstandigen en dat zouden wij graag onderzocht zien.

ZZP’ERS – Los van de ontmoediging, maakt u onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Als u er zo van overtuigd bent dat een ZZP’er de zorg 25% goedkoper kan leveren, waarom kiest dit college dan voor een onderscheid tussen ondernemende zorgprofessionals en bureaucratische zorginstellingen? Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat grote instellingen hogere kosten hebben die een ZZP’er niet heeft. Is de wethouder zich bewust van het signaal dat zij daarmee afgeeft aan de samenleving?

TIMING – Minister de Jonghe van het CDA heeft toegezegd om uiterlijk in juni met een reactie te komen op het onderzoek dat belangenorganisaties voor mantelzorgers en PGB-houders hebben uitgevoerd naar de hoogte van PGB’s. Uit hun onderzoek zou blijken dat PGB-houders te weinig geld krijgen om zorgverleners te betalen. Zij zien elke vergoeding minder dan het volledige ZIN-tarief als een vorm van ontmoediging. Is de wethouder op de hoogte van de toezegging van de minister? Wat gaat de wethouder doen als de minister stelt dat gemeenten niet mogen ontmoedigen via de tarieven? Wacht de coalitie niet liever wachten op het antwoord van de minister?

SLOT – HoutenAnders! is blij met de voorgenomen verduidelijking, maar stemt tegen het raadsvoorstel zoals het er ligt, omdat de gevolgen voor PGB-houders en ZZP’ers onduidelijk zijn. De hardheidsclausule is geen joker die je inzet om onzekerheden in een verordening te kunnen plaatsen. Wij maken daarom vandaag geen verschil tussen grote zorginstellingen en ZZP’ers. Wij ondertekenen elke motie die oproept om de tarievendiscussie later te voeren. Tot slot roepen wij mede op om zo snel als mogelijk te komen tot één integrale verordening. Het is voor HoutenAnders belangrijk dat deze op zo’n manier wordt geschreven dat inwoners kunnen lezen of de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeenteraad dit kan controleren. Uiteraard steunen wij het amendement dat de evaluatie regelt, zoals het CDA dat voorstelt.

INGESTEMD – amendementen:

[020-2019] Gewijzigde verordening Jeugd, Artikel 18

[026-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

INGESTEMD – moties:

[023-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, Integrale Verordening Sociaal Domein Houten

[024-2019] Motie Gewijzigde Verordening Jeugd, PGB-tarieven bij Jeugdhulp

INGETROKKEN:

[021-2019] Amendement Gewijzigde Verordening Jeugd, tarief pgb

NIEUWBOUW: WEGWIJZER / DEN OORD

Op 12 februari heeft de gemeenteraad wethouder Geerdes (VVD) gevraagd om nogmaals met de omwonenden van de voormalige school te praten. De wethouder kreeg mede op aandringen van Houten Anders! en D’66 duidelijkere kaders mee. Het resultaat van deze gesprekken leverde een voorstel op dat aan de kaders voldeed: 45 woningen en een ruime meerderheid van de buurt die het voorstel kan ondersteunen. Houten Anders! heeft op 28 mei 2019 dan ook ingestemd met het voorstel om 19 vrije sectorappartementen en 26 sociale huurappartementen te bouwen op de plek waar De Wegwijzer eens stond. Dankzij een voorstel vanuit de betrokken ambtenaren, kan een architect ervoor zorgen dat de ruimte tussen de huizen aan de oostzijde (de Hoven) niet kleiner wordt dan de afgesproken 24 meter. Zo komt er na ruim 4 jaar een eind aan een zeer intensief proces, maar we blijven het volgen. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! heeft gezegd in de gemeenteraad van 28 mei 2019.

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden.

Drie maanden geleden heeft de raad de wethouder gevraagd om een laatste poging te doen om tot een acceptabele oplossing te komen voor de plannen Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord.

Onze complimenten voor de wethouder, die actief heeft meegedaan, voor de omwonenden en voor de ambtenaren die zelfs ná de RTG nog door hebben gewerkt aan een voorstel.

Wij steunen dan ook in volle overtuiging het amendement, zodat ook de omwonenden aan de kant van het sociale huurwoningcomplex zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het verkregen DOBB draagvlak.

Er zijn nog steeds een aantal omwonenden met bezwaren. Helaas is er geen perfecte oplossing voor iedereen. We moeten nú een keuze maken. Gezien de hoge woningnood en het getoonde draagvlak voor dit plan zullen we vóór stemmen.

Wij verwachten uit de evaluatie van het hele proces punten ter verbetering te kunnen vinden voor toekomstige projecten.

 

 

WINDPARK GOYERBRUG

Op dinsdag 28 mei 2019 stemde Houten Anders! in met de ‘Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug’, maar niet omdat wij geen bedenkingen hebben. De bedenkingen die wij over het verloop van het jarenlange proces hebben, stonden niet ter discussie. De vraag of de gemeente een windpark wilde is jaren geleden al beantwoord. De vraag luidde wél: voldoen de aanvraag en de windmolens aan de kaders die de gemeenteraad ooit stelde? Willen we een windfonds? Staan we het college toe dit windfonds later vorm te geven, op een moment dat dit ook praktisch mogelijk is? Er waren onvoldoende kaders waar de molens aan moesten voldoen. Hierdoor werd ‘the sky’ letterlijk ‘the limit’. Wie hier dan ‘nee’ op antwoordt, probeert feitelijk de spelregels achteraf aan te passen en verliest de regie. Via het Provinciaal InpassingsPlan zouden de windmolens er dan alsnog komen.  De nee-stem in deze raadsvergadering klonk stoer, maar is in onze ogen een stem tegen het algemeen belang, tegen een betrouwbare overheid richting ondernemers en tegen de omwonenden geweest, omdat deze raadsleden hebben gegokt met de ruime compensatieregeling en het kleine beetje regie dat je nu als gemeente nog kunt hebben. Veel argumenten tegen een windpark gaan bovendien voorbij aan de energieopdracht die wij als gemeente moeten uitvoeren. 

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! in de raadzaal heeft gezegd:

Houten Anders! staat voor een duurzame gemeente. Wij staan naast alle andere energievormen, óók voor windenergie. Toch hebben wij moeite met het verloop van het besluitvormingsproces.

Jaren geleden, aan het begin van het proces, hebben het college en de gemeenteraad geen kaders meegegeven aan de initiatiefnemer. Hoe hoog mag een windmolen in de gemeente zijn? Hoeveel compensatie is redelijk? Met de kaders die wij hem wel mee hebben gegeven, mogen we onszelf bijna gelukkig prijzen, dat deze initiatiefnemer de omgeving wil compenseren!

Houten Anders! heeft daarom veel moeite gehad met haar besluit. Wij kunnen ons geen beeld vormen van de overlast die windmolens van 240 meter wel of niet zullen geven. Moet je dan instemmen met zo’n ingrijpend besluit?

Heeft het überhaupt zin om tegen het voorstel te zijn? Een goede vraag.

Want wat de raad vandaag ook beslist: volgens de initiatiefnemer komen de windmolens er via een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) tóch. Wij achten die kans groot. Het is dus slechts een formaliteit om hier vanavond over te stemmen, terwijl het proces aan alle kanten wringt. Met de kennis van nu, zouden wij dit proces anders doen en kaders stellen. Kaders over de hoogte, kaders voor een participatiemolen, kaders over wat inspraak is en kaders over wat een redelijke compensatie is, omdat wij niet afhankelijk willen zijn van de goodwill van een initiatiefnemer.

Die goodwill is nu afhankelijk van de financiële ruimte die de initiatiefnemer heeft. De initiatiefnemer loopt een deel van de zogeheten SDE subsidie mis als wij vanavond – als raad – tegen stemmen. De vertraging die dat oplevert zorgt ervoor dat de initiatiefnemer niet de compensatieregeling kan (of wil) geven die hij heeft voorgesteld. Het gevolg is dat de omwonenden de dupe zijn. Ze krijgen niet alleen een windmolen in hun tuin, maar de gemeente heeft geen mogelijkheid om de initiatiefnemer aan zijn woord te houden en de omwonenden te compenseren.

En wat er ook wordt beweerd, het project in Het Goy blijft in onze ogen experimenteel. Het is niet de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd, maar wél de eerste keer dat zulke grote molens worden gebouwd dichtbij een dorpskern. Houten Anders! had liever een initiatief gezien met bewezen technologie en een vergelijkbaar windpark in een gelijksoortige omgeving om vooraf meer te weten over effecten op natuur, milieu en de gezondheid van omwonenden. Zou je in het vervolg voorafgaand aan een onderzoek, meer consensus kunnen bereiken over de onderzoeken naar gezondheids-, natuur- en milieueffecten, waardoor zorgen samen en transparant kunnen worden onderzocht?

Geld vrijmaken voor communicatie hebben we een goede keuze gevonden. Of het geld goed besteed is, blijft de vraag. In het vervolg zouden we graag zien dat deze communicatie niet alleen duidelijk en op tijd is, maar ook ruimte biedt voor feedback en discussie.

Het feit dat de raad op punten als hoogte, inspraak of compensatie nooit kaders heeft gesteld leidt er vanavond toe dat de gemeenteraad elk redelijk voorstel moet accepteren. Wie dit ontkent, miskent de rol die wij als raad en college hebben gehad in de afgelopen tien jaar. Wij nodigen de raad en het college daarom uit te leren van deze casus.

Wij dienden daartoe onderstaande motie in, waarna wethouder De Groot heeft toegezegd de evaluatie liever tegelijk met de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES) in te plannen.

[018-2019] Verworpen in de raad van 28-05-2019

Gerard

Met het onverwachte overlijden van Gerard Zandbergen op 4 mei j.l. gaat de politiek in Houten een markant politicus missen, die de raad kleur heeft gegeven met soms uitdagende debatten. De confrontatie daarbij niet uit de weg gaand. Allemaal om het standpunt waar hij voor stond te verdedigen, en de politieke stormen die dat af en toe opleverde voor lief te nemen.

Gerard beheerste het spel van de politiek en de daarbij horende presentatie als geen ander. Hij wist voor ITH altijd de zetels te handhaven. Wat zonder meer een knappe prestatie is. Gerard ademde politiek. Hij was er al toen ik in de politiek begon en ook nog steeds nadat ik met de politiek gestopt ben.

Veel facetten van het politieke bedrijf heb ik met hem meegemaakt. Hoewel voorspelbaar, toch altijd weer verrassend. Absoluut uniek als persoon en zal daarom node gemist worden. Ik wens als eerste zijn familie veel sterkte met dit verlies, maar zeker ook de partij en de fractie van ITH wijsheid en moed om de leemte die Gerard achterlaat op te vullen. 

Uitnodiging: Politiek café Jeugdzorg Houten

Donderdag 9 mei 2019, Huis van Houten, Onderdoor 160, Houten, 19:30 tot 21:45

Goede jeugdhulp maak je samen met de cliënt!

Hoe mooi zou het zijn als we ervaringen van cliënten weten te verbinden met professioneel handelen? En wat kunnen we leren van andere gemeenten? Aan de hand van uw ervaringen gaan we samen op zoek naar wat passende jeugdzorg kan inhouden. We willen jongeren en ouders daarbij écht centraal stellen. We gaan het hebben over het Sociaal Team, instellingen en zelfstandige hulpverleners. Maar ook financiën, passend onderwijs en residentiële zorg komen aan de orde.

Beste jongeren, ouders en verzorgers,

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de jeugdzorg. De gemeenten werden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en die verandering is nog niet af. Gemeenten zoeken naar de beste manier om hun nieuwe taken goed te doen. Alsof dat niet ingewikkeld genoeg is, rijzen de kosten de pan uit, vooral omdat de vraag naar jeugdzorg stijgt. De gemeenteraad zal de komende tijd veel aandacht hebben voor de jeugdzorg in Houten.

Om de kant van de jongeren en ouders meer te belichten heeft de PvdA Houten het initiatief genomen voor een politiek café. Houten Anders! accepteerde de uitnodiging van de PvdA Houten, om samen met D66 en de SGP dit politiek café over de jeugdzorg in Houten te organiseren. Het is voor ons namelijk belangrijk om te horen hoe jullie denken over de jeugdzorg in Houten. Als (ex-)cliënt, mantelzorger of ouder, broer of zus, weet je veel beter wat er goed gaat en wat anders kan. Kom jij ook?

Interessante sprekers zullen hun ideeën met ons delen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over de jeugdzorg. De wethouder en een aantal leden van het Sociaal Team Houten hebben aangegeven te komen luisteren en zullen meedenken. Daarmee wordt het een volle en interessante avond met een borrel als afsluiter.

Zie ik jullie op donderdag 9 mei om 19:30 uur in het Huis van Houten?

Tot dan!

 

Axel Eerdman
commissielid HoutenAnders!

 

De flyer:

  

HA! een Ruimtelijke Koers

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Wij staan aan de vooravond van het bepalen van de Ruimtelijke Koers van de gemeente Houten. Voorafgaand aan de juiste koers, zullen de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Houten-Noord is al jaren af, Houten-Zuid is in de laatste fase en wij weten dat wij als gemeente Houten de komende jaren nog 4000-5000 huizen moeten gaan bouwen.

Om herhaling te voorkomen van wat we van de eerste 8 fracties al gehoord hebben, houd ik mijn betoog kort en krachtig.

Wij staan voor uitdagingen als het er om gaat hoe we die extra huizen gaan bouwen. Gaan wij buiten de rondweg bouwen? Gaan wij de hoogte in? En ook: kunnen wij het dorpse karakter van Houten behouden of is er een mooie combinatie van beide mogelijk?

Houten Anders is blij dat we nu, een jaar na de verkiezingen, kunnen instemmen om te beginnen met het maken van een plan van aanpak. Bouwen is belangrijk en vraagt om een spoedige aanpak! Het zal geen makkelijk traject worden en er zullen veel vragen op ons af komen, zoals: hoeveel huizen we waar gaan bouwen, over mobiliteit, hoe we van A naar B gaan en of wij onze overige voorzieningen in Houten op de extra huizengroei aan gaan passen. Uiteraard hopen we op veel inbreng en inspiratie van de huidige bewoners van Houten.

Ook hopen wij dat de wethouder ons de expertise van binnen en buiten het gemeentehuis biedt, of als dit niet binnenshuis kan worden geregeld, dit dan voor ons inhuurt.

Een gigantisch bedrag, voor een gigantische klus. Het bepaalt niet alleen hoe wij de komende jaren gaan bouwen, maar hoe wij in Houten de komende paar honderd jaar gaan leven. Het plan moet bij de toekomst horen die we voor ogen hebben.

De oplevering van de Ruimtelijke Koers staat onder veel tijdsdruk. Wij hopen een toezegging te krijgen van de wethouder dat de oplevering van het plan in het vierde kwartaal van 2019 gehaald wordt.

Wij zien het als een investering in de toekomst en daarom stemt Houten Anders in met de Ruimtelijke Koers. Wij wensen het aangewezen team veel wijsheid toe en geven u de ruimte om de juiste koers te bepalen!

Dank u wel.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019

Motie Den Oord

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Houten kampt op dit moment met een groot tekort aan sociale woningen, aan woningen voor ouderen en aan woningen voor starters. Wij zullen als gemeente flink aan de slag moeten. Vanavond staat Den Oord weer op de agenda. Tot nu toe is dit een proces waar wij als gemeente en gemeenteraad niet trots op kunnen zijn.

De startnotitie

De startnotitie was niet duidelijk genoeg. De doelstellingen waren niet specifiek, waardoor het proces niet goed kon verlopen. Nu een aantal jaar verder moeten de kaders duidelijk worden vastgelegd. Daarom willen we nu duidelijkheid scheppen voor alle partijen.

Draagvlak

Als je aan de inwoners vraagt om draagvlak dan moeten wij dat ook volgen. Maar draagvlak creëren, wat betekent dat?

Wij moeten de inwoners serieus nemen en met een voorstel komen waar de inwoners mee aan de slag kunnen. Het moet duidelijk zijn waar wij en de inwoners naar toe kunnen en willen. Juist voor draagvlak zijn de kaders zo belangrijk.

De uitkomst van het participatieproces doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokkenen en van de omwonenden. We zullen een balans moeten realiseren tussen draagvlak en zo veel mogelijk woningen.

Kaders

Als er kaders worden gegeven dan moeten wij binnen die kaders blijven. Is er een betere oplossing mogelijk door toch buiten de kaders te gaan, of is er geen oplossing mogelijk binnen de kaders, dan zal dat duidelijk moeten worden vastgelegd en overeengekomen met alle partijen.

Het is jammer de motie van de PvdA en de coalitie nog steeds zoveel speelruimte laat, ondanks dat de wethouder in het RondeTafelGesprek (RTG) heeft aangegeven duidelijkheid te wensen. “In beginsel 48” kan uiteindelijk leiden tot elk aantal en is net zo onduidelijk als “zoveel mogelijk”.

Wethouder Geerdes

De wethouder heeft aangegeven dat de spelregels niet duidelijk waren. Wij vinden dat hij gelijk heeft. En daarom dat een startnotitie duidelijke regels moet hebben; een opdracht met kaders. Mocht er dan nog onduidelijkheid zijn, dan kan de wethouder altijd terugkeren naar de raad om de kaders te verscherpen.

Motie HA! & D’66

In onze motie leggen we samen met D’66 duidelijke kaders vast. Minimaal 45 woningen, dat is voor alle partijen duidelijk. Een oplossing moet uitgewerkt binnen drie maanden, dat lijkt ons zeer haalbaar. Tussendoor willen we dat de raad op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, zodat we kunnen ingrijpen indien nodig.

Op deze manier geven we alle partijen de kans om gezamenlijk tot een mooie oplossing te komen.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019

Verklaring bij profielschets burgemeester

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Wij zoeken iemand met de juiste vaardigheden, gedrag en kennis waarmee zij of hij adequaat deze mooie functie kan gaan bekleden.

Een verbindende, betrokken, onafhankelijke,  integere, sociale, communicatieve en betrokken bestuurder, die Houten koersvast naar een mooie toekomst kan leiden. Geen eenvoudige taak, dat is wel duidelijk!

Toch verwacht ik dat wij op een mooie wijze hebben gedefinieerd, wat er bij onze gemeente Houten past en wat wij zoeken.

Maarten Venderbosch schreef het vanmorgen al in het Algemeen Dagblad:

“Zacht waar het kan en streng waar het moet.” – AD.nl

Inwoners hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze profielschets en willen een mensgerichte toegankelijke burgemeester.

Houten blijft een dorp met stadse allures vol in beweging en tal van mooie uitdagingen. En mooie taak.

En ja,… daarvoor nodigen wij de nieuwe burgemeester van harte uit.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019.